Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Τα ακόλουθα Διατάγματα και Γενικές Εξουσιοδοτήσεις έχουν εκδοθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής:


[1] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Βασικό) Διάταγμα του 2010 (ΚΔΠ 376/2010, 03.09.2010)

[1α] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 91/2012, 09.03.2012)

[1β] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 129/2014, 28.02.2014)

[1γ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2015 (ΚΔΠ 452/2015, 18.12.2015)

[1δ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2017 (ΚΔΠ 278/2017, 25.8.2017)

[1ε] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2018 (ΚΔΠ 16 2018, 12.1.2018)

[1ζ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 209/2020, 15.05.2020)

[1η] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ 539/2021, 23.12.2021)

[1θ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 (ΚΔΠ 141/2023, 12.05.2023)

(1.1) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς και Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς Εδάφους (ΚΔΠ 319/2005, 15.07.2005)

(1.2) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς και Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς Ξηράς (ΚΔΠ 321/2005, 15.07.2005)

(1.3) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Αεροσκάφη (ΑΔΠ 219/2023, 12.05.2023)

(1.4) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Πλοία (AΔΠ 516/2017, 25.08.2017)

(1.5) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ευρυζωνικά Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένων και από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΑΔΠ 218/2023, 12.05.2023)

[2] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας Χωρίς Άδεια) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 134/2004, 05.03.2004)

[3] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 353/2004, 30.04.2004)

[4] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός που εξαιρείται από το Μέρος IV του Νόμου) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π. 165/2019, 17.05.2019)

[5] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2023 (ΚΔΠ 142/2023, 12.05.2023)

[6] Tο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διάταγμα του 2011 (ΚΔΠ 35/2011, 28.01.2011)

[7] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 312/2016, 04.11.2016)

[8] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Συντονισμένης Εφαρμογής των Κανόνων Επιβολής όσον αφορά τις Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 495/2014, 7.11.2014)

[9] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Διακαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2022 (ΚΠΔ 491/2022, 16.12.2022)

Back to Top