Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά με βάση του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕE.. Για τον λόγο αυτό Λειτουργοί του Τμήματος προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς, διοικητικούς ελέγχους των προϊόντων ραδιοεξοπλισμού, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο συμμορφώνονται με το Μέρος IV του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 μέχρι 2022 και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2003 μέχρι 2016. (Νόμοι και Κανονισμοί).

Στην ιστοσελίδα του ΤΗΕ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και μπορείτε να ενημερώνεστε για επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται καθώς και τι πρέπει οι πολίτες να προσέχουν όταν αγοράζουν ραδιοεξοπλισμό από καταστήματα ή/και από το διαδίκτυο.

Back to Top