Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας καταρτίζεται και διατηρείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Το Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική κατανομή και χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 0 Hz μέχρι 1000 GHz.

Το Μέρος 1.2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz από εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης (equipment using ultra wideband technology (UWB)).

Το Μέρος 1.3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz από συσκευές μικρής εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Το Μέρος 2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό ECA, που καθορίζονται στο ERC Report 25 (The European table of frequency allocations and applications in the frequency range 0 Hz to 3000 GHz (ECA TABLE)) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Το Μέρος 3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό RR για τις Κατανομές της Περιοχής 1, που καθορίζονται στο Άρθρο 5 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Το Μέρος 4 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει κατάλογο συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Η διαδικασία και η χρονική στιγμή εξουσιοδότησης της χρήσης οποιασδήποτε ζώνης ραδιοσυχνοτήτων αποφασίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Η αναθεωρημένη έκδοση Ε3.2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας βρίσκεται σε ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2023 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή πιο κάτω.

2_24.02.2023(Greek Unified).pdf Σχέδιο_Ραδιοσυχνοτήτων_E3.2_24.02.2023(Greek Unified).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1366,45Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top