Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Εθνική Στρατηγική Διαστήματος

Οι διαστημικές δραστηριότητες και εφαρμογές έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της κοινωνίας μας και συχνά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών σε όλους τους τομείς:

κοινωνικές: η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από τη διαστημική πολιτική σε τομείς όπως το περιβάλλον, η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η κρατική και η ιδιωτική ασφάλεια, η ανθρωπιστική και η αναπτυξιακή βοήθεια, οι μεταφορές, η κοινωνία της πληροφορίας
οικονομικές: το διάστημα αποτελεί γεννήτορα γνώσεων, νέων προϊόντων και νέων μορφών βιομηχανικής συνεργασίας, αποτελεί κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
στρατηγικές: το διάστημα επιτρέπει στη χώρα να ενισχύει τη θέση της ως μείζων παίκτης στην παγκόσμια σκηνή και συμβάλλει στην οικονομική και πολιτική της ανεξαρτησία.

Το Διάστημα έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Οι πολίτες ολοένα και περισσότερο βασίζονται σε διαστημικές τεχνολογίες όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο, όταν παρακολουθούν τηλεόραση, όταν ταξιδεύουν, όταν λαμβάνουν την πρόβλεψη για τον καιρό, όταν κινδυνεύει η ασφάλεια τους. Αυτή η συνεχής αναπτυσσόμενη εξέλιξη του διαστημικού τομέα, με τις ανάλογες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, υπόσχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να επιλύσει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η στρατηγική σημασία της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της για κοινωνικο-οικονομική ευημερία και ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Ειδικότερα, η οργάνωση και διαχείριση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, η παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, η πρόβλεψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς και η έξυπνη διαχείριση των πόρων (υδάτινων, ενεργειακών, γεωργικών, πολιτιστικών) και των υποδομών (δικτύων μεταφορών και ενέργειας) αποτελούν τομείς όπου οι διαστημικές εφαρμογές μπορούν να δώσουν λύσεις με σημαντική επιπρόσθετη αξία. Αναγνωρίζοντας αυτή τη σημασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τη «Στρατηγική “Ευρώπη 2020” και την Ανακοίνωση «Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων για Οικονομική Ανάπτυξη στο Διαστημικό Τομέα» έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάρτιση Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής με σκοπό τη δραστική προώθηση των διαστημικών εφαρμογών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σχετικές στατιστικές έχουν καταδείξει ότι ο Κύπριος πολίτης, πρώτος μεταξύ των άλλων ευρωπαίων πολιτών, θεωρεί ως πολύ σημαντική την ανάπτυξη του τομέα του διαστήματος.

Επίσης, το Διάστημα αποτελεί παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο η ΕΕ όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) επιδιώκουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας.
Σημειώνεται ότι σημαντικό τμήμα του προγράμματος, «Ορίζοντας 2020» για την περίοδο 2018-2020 με χρηματοδότηση ύψους 709 εκατ. ευρώ, προορίζεται για δραστηριότητες σχετικές με το διάστημα.


Προς μια Εθνική Στρατηγική Διαστήματος

Το όραμα είναι να καταστεί η Κύπρος μια κοινωνία της γνώσης, θεμελιωμένης σε σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες, με στόχο την επίτευξη του στρατηγικού στόχου για καθιέρωση της χώρας σε περιφερειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, το Κράτος προωθεί τις τεχνολογίες του διαστήματος, των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα της ζωής της χώρας.

Σ’ αυτό το ραγδαία μεταλλασσόμενο τομέα, όπου πλέον δραστηριοποιούνται έντονα Κράτη και επιχειρήσεις, η Κύπρος οφείλει να εκμεταλλευτεί τις δικές της δυνατότητες. Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σε θέματα Τεχνολογιών Διαστήματος, σε σχέση και με το διεθνές περιβάλλον, και να αξιολογηθούν οι προοπτικές που δίνει η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών διαστήματος για την κυπριακή κοινωνία, μέσα από στοχευμένες δράσεις. Επίσης, το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από ενδεχόμενη περεταίρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – ΕΟΔ.

Η χρήση των τεχνολογιών διαστήματος, μέσα από μία δομημένη στρατηγική, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της Κύπρου, καθώς οι εν λόγω τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν ένα βασικό ρόλο, επιτρέποντας την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, την χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, την επίτευξη της έξυπνης και βιώσιμης οικονομίας, καθώς και την ευρύτερη ανάπτυξη της αριστείας. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας της Κύπρου (π.χ. εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον, τουρισμός, μεταφορές) είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η Κύπρος χρειάζεται άμεσα να απεγκλωβιστεί από τους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και να επενδύσει σε νέους τομείς, όπως στις εφαρμογές με τη χρήση τεχνολογιών διαστήματος, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και καινοτομία, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τα προϊόντα των παραδοσιακών κλάδων.
Επιπλέον, μέσα από αυτή τη στρατηγική θα επιτευχθεί η ανάπτυξη συνεργειών με άλλες στρατηγικές της Κυπριακής Δημοκρατίας (π.χ. ψηφιακή στρατηγική, στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης).

Μέσα σε αυτό το πλαίσο, σχετική μελέτη-αξιολόγηση έχει καταδείξει ότι η Κύπρος έχει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, όπως πιο κάτω:

• Υπάρχει ήδη σοβαρή ανάπτυξη στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.
• Παροχείς δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι εγκατεστημένοι και έχουν την έδρα τους στην Κύπρο.
• Η λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις τεχνολογικές διαστημικές δραστηριότητες.
• Η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό (30%) των εργασιακά ενεργών πολιτών που έχουν το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εντός της ΕΕ.
• Η Κύπρος παρουσιάζει έξυπνες υποδομές (intellectual infrastructures) και τεχνικές ικανότητες (technical capabilities).
• Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος.
• Υπάρχει η δυνατότητα εμπλοκής φορέων και οργανισμών σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας (π.χ. FP7, Horizon 2020).

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ΄ Αριθμό 67.802 και ημερομηνίας 17.10.2008 Απόφαση του, ενέκρινε σειρά μέτρων και ενεργειών για την αποτελεσματική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος GALILEO, και Copernicus καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), αναθέτοντας για τα θέματα αυτά τη σχετική αρμοδιότητα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στόχοι και Επιδιώξεις
Με την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος θα επιδιωχθεί η υλοποίηση των πιο κάτω:
1) Ενίσχυση της εικόνας της Δημοκρατίας ως σημαντικού παίχτη στους τομείς των τεχνολογιών του διαστήματος.

2) Δημιουργία νέων επιχειρήσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και προσέλκυση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς.

3) Παράλληλη τόνωση του τομέα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματοοικονομικά, λογιστικά, νομικά).

4) Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια.

5) Μεταφορά τεχνογνωσίας και συνέργειες μεταξύ των πανεπιστημίων και της εγχώριας βιομηχανίας.

6) Προσέλκυση καταξιωμένων Κύπριων και ξένων επιστημόνων.

7) Ενδυνάμωση της τοπικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα την εξασφάλιση μεγαλύτερων κονδυλίων χρηματοδότησης από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ.

8) Μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχει αναπτύξει ο ΕΟΔ.

9) Ανάπτυξη συνεργειών με άλλες στρατηγικές της Κυπριακής Δημοκρατίας (π.χ. ψηφιακή στρατηγική, στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης). Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών από την εφαρμογή διαστημικών τεχνολογιών.

10) Βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών με τη χρήση διαστημικών εφαρμογών.

11) Δημιουργία δικτύου επίβλεψης και οργάνωσης θαλάσσιων σταθμών εξόρυξης πετρελαίου η φυσικού αερίου.

12) Ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε βασικό επιχειρησιακό χώρο για επίβλεψη καταστροφών και οργάνωση επιχειρήσεων διάσωσης.

13) Εδραίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περιφερειακό κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών.


Συνεργασία με ΕΟΔ

Η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει με την ενεργό εμπλοκή της στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).
Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει μία από τις καλύτερες κλιματικές συνθήκες για την παρατήρηση της γης. Επίσης σε σχέση με τη στρατηγική της θέση, την εθνική υποδομή και τη τεχνογνωσία, μπορούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες υπηρεσίες διαστημικής τεχνολογίας, τόσο στην δορυφορική πλοήγηση όσο και στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Συμφωνία Cooperation Agreement

Το 2009, η Κυπριακή Δημοκρατία (με εκτελεστικό βραχίονα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας (Cooperation Agreement) με τον ΕΟΔ, διάρκειας 5 ετών, ως το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο στην πορεία ενός κράτους για ένταξη (πλήρες μέλος) στον ΕΟΔ. Με αυτή τη Συμφωνία καθοριζόταν το αρχικό πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΟΔ, στον τομέα της έρευνας και της ειρηνικής χρήσης του απώτερου διαστήματος.
Η εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας ήταν επιτυχής, αφού κατέστη δυνατόν να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δεσμοί με τον ΕΟΔ, να διοργανωθούν με επιτυχία αρκετά συνέδρια και εκπαιδεύσεις στην Κύπρο, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή στα Συμβούλια και τις Επιτροπές του ΕΟΔ, και να ετοιμαστεί ένα πρώτο έγγραφο της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής της Κύπρου.

Συμφωνία ECS/PECS

Το 2016, η Κυπριακή Δημοκρατία (με εκτελεστικό βραχίονα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) υπέγραψε τη Συμφωνία ECS, και το 2017 υπέγραψε τη Συμφωνία PECS με τον ΕΟΔ, ως το δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο στην πορεία ενός Κράτους για ένταξη (πλήρες μέλος του ΕΟΔ).
Το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ (ECS/PECS) αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν ως Associate Members του ΕΟΔ. Στο τέλος της πενταετούς περιόδου, ο ΕΟΔ θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και θα αποφασίσει εάν η Κύπρος είναι έτοιμη να γίνει Associate Member του ΕΟΔ.
Με την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας ECS, η Κύπρος μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και προγράμματα του ΕΟΔ. Με αυτό τον τρόπο ανοίγουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Κύπρο, όπου τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στις οποίες γίνεται χρήση των διαστημικών τεχνολογιών.
Η συμφωνία ECS/PECS, με διάρκεια πέντε (5) χρόνια και η οποία ολοκληρώνεται το 2022, επιτρέπει στην Κύπρο να συμμετέχει σε προγράμματα και δραστηριότητες του ΕΟΔ, κυρίως στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η τεχνογνωσία της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας και ακαδημίας.
Με την υπογραφή της Συμφωνίας ECS, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλλει στον ΕΟΔ ετήσια χρηματική συνδρομή ύψους 1,35 εκ. ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 και συνδρομή 1,65 εκ. Ευρώ για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Ταυτόχρονα, όμως, το 84% περίπου αυτής της συνδρομής επιστρέφει στην Κύπρο υπό τη μορφή κάθετης χρηματοδότησης από τον ΕΟΔ σε εγχώρια ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις (3) προσκλήσεις (Calls) για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ESA PECS. Στις εν λόγω προσκλήσεις υποβλήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιτυχημένων προτάσεων. Αυτό υποδεικνύει, σαφώς, ότι παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου, υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητες σε σχέση με τις Εφαρμογές και Τεχνολογίες διαστήματος.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του 3ου Call προκυρήχθηκε διαγωνισμός για υποβολή πρότασης για μελέτη με τίτλο ‘’ Feasibility Study of Cyprus Space Sector Development’’. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη χρήση των Τεχνολογιών Διαστήματος. Ο διαγωνισμός έχει ανατεθεί στην εταιρεία EMTECH SPACEP.C LTD (CY) η οποία αναμένετε να ολοκληρώσει αυτό το έργο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020.


Προτεραιότητες της Κύπρου στο Διάστημα

Οι τεχνολογίες διαστήματος έχουν στρατηγική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και τη συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας, καθώς και για την προώθηση της αριστείας στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.

Η Κύπρος έχει θέσει ως Προτεραιότητες (α) τις δορυφορικές επικοινωνίες, (β) την παρατήρηση Γής, (γ) την έρευνα και διάσωση (πλοήγηση) και (δ) την ενδυνάμωση των σχέσεων της με τον ΕΟΔ.


Συμμετοχή σε άλλους Οργανισμούς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

COPUOS

Η Επιτροπή COPUOS συστάθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1959 με στόχο τη ρύθμιση του τρόπου εξερεύνησης και χρήσης του διαστήματος προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.. Η Επιτροπή COPUOS είναι επιφορτισμένη με την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την ειρηνική χρήση του διαστήματος, την προώθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το διάστημα και μπορούν να αναληφθούν από τα Ηνωμένα Έθνη, την ενθάρρυνση διαστημικών ερευνητικών προγραμμάτων, και τη μελέτη νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εξερεύνηση του διαστήματος.

Η Επιτροπή COPUOS συνέβαλε στη δημιουργία των πέντε Διεθνών Συνθηκών που διέπουν το δίκαιο του διαστήματος. Η διεθνής συνεργασία στην εξερεύνηση του διαστήματος καθώς και η χρήση των εφαρμογών της διαστημικής αποτελούν, μεταξύ άλλων, θέμα συζήτησης στην Επιτροπή COPUOS κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα σε παγκόσμιο επίπεδο για να παρακολουθούνται και να συζητούνται οι εξελίξεις αυτές.

Η Κύπρος μετά από μεγάλη προσπάθεια, λόγω σχετικών ενστάσεων της Τουρκίας, κατάφερε να γίνει πλήρες μέλος της επιτροπής, από τον Δεκέμβριο του 2018.

EURISY

Ο Eurisy είναι ένας ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που περιλαμβάνει άνω των 30 κυβερνητικών διαστημικών οργανισμών και άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τις διαστημικές δραστηριότητες. Ο Eurisy ιδρύθηκε το 1989 από τον Hubert Curien, πρώην Γάλλο υπουργό Επιστημών και Τεχνολογίας, που θεωρήθηκε από πολλούς ως ο «πατέρας του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος».

Οι στόχοι του υπό αναφορά οργανισμού είναι:

i. να δημιουργήσει νέα ολοκληρωμένα δίκτυα συνεργασίας, πέρα από τα παραδοσιακά όρια της διαστημικής κοινότητας,
ii. να διευκολύνει τον προσδιορισμό των αναγκών από τους χρήστες σε ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο περιβάλλον,
iii. να φτάσει εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ευρωπαϊκής προοπτικής, και
iv. να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία αυτών των θεμάτων και ιδιαίτερα των νέων σχετικά με τις ανθρωπιστικές και επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν τα δορυφορικά συστήματα.

Η Κύπρος έχει γίνει μέλος του EURISY τον Ιούνιο του 2018


EXCELSIOR Teaming Project (HORIZON 2020)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι εταίρος στο έργο του H2020, EXCELSIOR, το οποίο πρόσφατα επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νικήτρια πρόταση. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός κέντρου Αριστείας, καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης παγκόσμιας κλάσης στους τομείς της ολοκληρωμένης χρήσης τηλεπισκόπησης και διαστημικών τεχνικών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα EXCELSIOR θα υλοποιηθεί μέσω δέκα (10) πακέτων εργασίας (WPS) και θα έχει συνολική διάρκεια 15 έτη και προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 44 Εκ. Ευρώ. Απώτερος στόχος είναι το Κέντρο Αριστείας, μετά το πέρας των 15 ετών, να καταστεί πλήρως αυτόνομο σε πόρους.

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου ήταν η 1η Οκτωβρίου 2019.


ENTRUSTED Project (HORIZON 2020)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) συμμετέχει στην Επιτροπή καθοδήγησης του έργου του H2020, με τίτλο ENTRUSTED, το οποίο εντάσσεται στην πρωτοβουλία GovSatCom. Το έργο έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των χρηστών σε θέματα Κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών, έτσι ώστε να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά δορυφορικών Κυβερνητικών επικοινωνιών, με χρονικό ορίζοντα το 2025, που θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών δορυφορικών επικοινωνιών προς τις αρχές της Ένωσης και των Κρατών Μελών.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες (Satcom) είναι κρίσιμα στοιχεία για την άμυνα, την ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης ή τις διπλωματικές επικοινωνίες. Αποτελούν βασικό παράγοντα για πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές/επιχειρήσεις, ιδίως σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα με ελάχιστη ή καθόλου υποδομή.

Οι χρήστες αυτού του συστήματος είναι οι κυβερνητικοί φορείς ασφαλείας, όπως για παράδειγμα η αστυνομία, οι φορείς διαχείρισης των συνόρων, οι παράγοντες διαχείρισης κρίσεων και έκτακτης ανάγκης.


MED 7
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται συναντήσεις και υπάρχει συνεργασία από την ομάδα ΚΜ MED7 (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία), γύρω από τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης του διαστημικού προγράμματος Copernicus που παρέχονται από τις χώρες της Μεσογείου για τη:

α) φυσική κατάσταση της θάλασσας (παράκτιες πλημμύρες, ασφάλεια πλοήγησης, έρευνα και διάσωση, παράκτια διάβρωση, κλιματική αλλαγή, πετρελαιοκηλίδες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

β) θαλάσσια βιο-γεω-χημεία (παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, φύκια και μέδουσες, μεταφορές ιζημάτων, διαχείριση των υδάτων κολύμβησης)

γ) θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων, υδατοκαλλιέργεια και αλιεία, διαχείριση, πλοήγηση και παρακολούθηση και ταυτοποίηση πλοίων, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συμμετέχει ενεργά στην συγγραφή της λευκής Βίβλου με τίτλο ‘’COPERNICUS FOR THE BLUE ECONOMY IN THE MEDITERRANEAN SEA AND BEYOND’’

Back to Top