Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περι Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για το σκοπό της προαγωγής της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει περί των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτήσεις για τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, γίνονται δυνάμει διαδικασίας διαγωνισμού (πλειστηριασμού), η οποία συνεπάγεται την υποβολή από τον αιτητή πλειοδοτικής προσφοράς, που καθορίζει το ποσό το οποίο είναι πρόθυμος να καταβάλει στο Διευθυντή σε σχέση με την παραχώρηση του ατομικού δικαιώματος χρήσης και η οποία διαδικασία δυνατόν να περιλαμβάνει

(α) την αξιολόγηση των αιτήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του πλειστηριασμού, δηλαδή στη διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών•

(β) τη διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει πολλαπλούς γύρους• και

(γ) την ικανοποίηση μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεων για να χορηγηθούν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης.


Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα των τρέχων διαγωνισμών καθώς και έγγραφα από παλιότερους διαγωνισμούς.


  • THE Δ1/2024 - Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • ΤΗΕ Δ1/2022 - Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • ΤΗΕ Δ1/2020 - Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • ΤΗΕ Δ1/2018 - Έγγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • ΤΗΕ Δ1/2016 - Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • Έγγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
  • Back to Top