Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1. Σύμφωνα με το άρθρο 18(5) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διατηρεί Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση και το οποίο περιέχει καταχωρήσεις αναφορικά με:
(α) τα ατομικά δικαιώματα χρήσης που έχουν χορηγηθεί, και

(β) τις επιχειρήσεις που έχουν κοινοποιήσει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή και για τις οποίες η εγγραφή έχει διενεργηθεί.

Το εν λόγω Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη.

2. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διαφάνειας ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δημοσιεύει ξεχωριστό μητρώο με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Νόμου, και σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης ) Κανονισμούς του 2002 μέχρι 2015.

Το εν λόγω ξεχωριστό μητρώο δημοσιεύεται, επίσης, στη δεξιά στήλη.

Back to Top