Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία Hellas Sat Consortium Ltd (2001).
 • Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων με την ψήφιση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου (2002).
 • Δημιουργείται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και υπάγεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ως μετεξέλιξη της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (2003).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία MTN Cyprus Ltd και στη Cyta (2003).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις σχετικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της ρύθμισης και προώθησης της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπογραφών, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο (2008).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία OverHorizon (Cyprus) Plc (2008).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει αρμοδιότητες στον τομέα της πολιτικής του Διαστήματος (2008).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2009).
 • Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) – European Space Agency (ESA) (2009).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία AP Kypros Satellites Ltd (2009).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης στην εταιρεία Velister Ltd και στο ΡΙΚ (2010).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2012).
 • Συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Προεδρία της ΕΕ σε θέματα τηλεπικοινωνιών, ψηφιακού θεματολογίου, και τεχνολογιών διαστήματος (2012).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία Olympus Satellites Ltd (2013).
 • Αναβάθμιση της εξουσιοδότησης των εταιρειών MTN Cyprus Ltd και Cyta για παροχή υπηρεσιών 4G (2013).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία Primetel Ltd (2014).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης 2015-2017 της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2014).
 • Εγκατάσταση της εταιρείας ADACOM στην Κύπρο, ως εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διαθέτει στην Κυπριακή αγορά ηλεκτρονικές υπογραφές (2014).
 • Εξασφάλιση Συγχρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Κονδύλια για έργα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Information Communication Technologies (ICT) – ύψους 86 εκ. ευρώ (2014).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για ενδυνάμωση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) (Ιανουάριος 2015).
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών/τμημάτων σε σχέση με τη Στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς – Digital Single Market (Φεβρουάριος 2015).
 • Έναρξη των διαδικασιών για την ευρύτερη ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών – Fiber to the Home (FTTH) (Μάρτιος 2015).
 • Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Απρίλιος 2015).
 • Έναρξη των διαδικασιών για αδειοδότηση περαιτέρω φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Μάιος 2015).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία ASEAN Kypros Satellites Ltd (Δεκέμβριο 2015).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited (Μάιο 2016).
 • Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS Agreement) με την ESA (European Space Agency) (Ιούλιο 2016)
 • Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 800MHz και 2600MHz (δίκτυα 4G) στις εταιρείες ATHK και ΜΤΝ Cyprus Ltd (νυν Epic Ltd) (Σεπτέμβριο 2016).
 • Δημοσίευση του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου (Οκτώβριος 2016).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία ES 174E Ltd (Νοέμβριο 2017).
 • Υπογραφή Συμφωνίας ESA/PECS (Ιούλιο 2017)
 • Σχέδιο Χορηγιών για την Επιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps (Απρίλιος 2018)
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία ETL (Cyprus) Ltd (Μάιο 2018).
 • Η Κύπρος έγινε μέλος του οργανισμού EURISY (Ιούνιος 2018)
 • Η Κύπρος έγινε μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνικές χρήσεις του απώτερου διαστήματος (γνωστή ως COPUOS) (Δεκέμβριος 2018)
 • Δημοσίευση του Αναθεωρημένου Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου (Ιανουάριος 2019)
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία FUTURE GALACTIC SPACE RESOURCES LTD (Φεβρουάριο 2019).
 • Αδειοδότηση της εταιρίας JCC PAYMENT SYSTEMS LTD να λειτουργεί ως Εγκεκριμένος Παροχέας Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Φεβρουάριος 2019).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για την ανάπτυξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 800MHz και 2600MHz (δίκτυο 4G) στην εταιρεία Cablenet Communications Systems Ltd (Ιούνιο 2019).
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου EXCELSIOR στο πλαίσιο της πρότασης του ΤΕΠΑΚ (πρόγραμμα HORIZON 2020) (Σεπτέμβριο 2019).
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου ENTRUSTED στο πλαίσιο της πρότασης της GSA (πρόγραμμα HORIZON 2020) (Σεπτέμβριο 2020).
 • Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 700MHz και 3.6GHz (δίκτυα 5G) στις εταιρείες ATHK, Epic Ltd, Cablenet Communications Systems Ltd και Primetel PLC (Δεκέμβριο 2020 – Φεβρουάριο 2021).

Back to Top