Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ν. 55(Ι)/2018 - Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018.

Ν. 60(Ι)/2021 - Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Σχετική Εγκύκλιος

55Ι_2018-Νόμος_2018.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 194,87Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

60Ι_2021-Τροποποιητικός Νόμος_2021.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 821,38Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top