Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 4 (1) (γ) των ΚΔΠ 157/2021

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογούν τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, μεταξύ άλλων, για το ακόλουθο:

(α) Συμμόρφωση με το έγγραφο «Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής» του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Cyprus National eID Framework.pdf

Back to Top