Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2013)

Προσφορά Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών


1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(4)(α) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002-2012, σε περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγμένων (προσοντούχων) αιτητών για συμμετοχή στη διαδικασία πλειστηριασμού είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των υπό χορήγηση εξουσιοδοτήσεων (ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων) δεν διεξάγεται πλειστηριασμός, και ο Διευθυντής δύναται σύμφωνα με τον Κανονισμό 25 (6)(α) να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δυνάμει του Κανονισμού 7(2)(α), ήτοι να διαπραγματευθεί με τους επιλεγέντες αιτητές το τέλος δικαιώματος χρήσης που αυτοί θα καταβάλουν, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τιμής εκκίνησης, για τη χρονική περίοδο ισχύος των υπό χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

2. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε την εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Primetel Plc, το μοναδικό προσοντούχο αιτητή σε σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό.

3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Primetel Plc έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και ως εκ τούτου ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προσφέρει στην εν λόγω εταιρεία την Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η οποία θα χορηγηθεί εφόσον ικανοποιηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης οι μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 32.1 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Ημερ: 31 Δεκεμβρίου 2013
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

Back to Top