Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 2/2023

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2022

Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος 2010 μέχρι 2021, και την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2020 και για την έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των πιο κάτω Εκτελεστικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  1. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/179 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και για την κατάργηση της απόφασης 2005/513/ΕΚ.
  2. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2307 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/179 όσον αφορά τον καθορισμό και τη διάθεση των ζωνών συχνοτήτων 5 150-5 250MHz, 5 250-5 350MHz και 5 470-5 725MHz σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους που παρατίθενται στο παράρτημα.
  3. Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/2324 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, με σκοπό να συμπεριληφθούν πρόσθετες τεχνολογίες πρόσβασης και μέτρα για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) στην Ένωση.
  4. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/180 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ όσον αφορά την επικαιροποίηση των εναρμονισμένων τεχνικών όρων στον τομέα της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας.
  5. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/172 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1538 σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας στις ζώνες συχνοτήτων των 874-876 και των 915-921 MHz.

γνωστοποιεί την πρόθεση του να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2021 καθώς και το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2020.

Επιπλέον, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει τις πιο κάτω νέες γενικές εξουσιοδοτήσεις:
  1. Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 515/2017)
  2. Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από ασύρματα τοπικά δίκτυα και από συστήματα ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 576/2021)

Τα προσχέδια των τροποποιημένων Διαταγμάτων καθώς και τα προσχέδια των δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων είναι διαθέσιμα πιο κάτω.
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τα εν λόγω έγγραφα στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy), μέχρι τις 28/4/2023.

Draft_General Authorisation Wideband data transmission systems WAS-RLANs_clean.doc
draft_Γενική Εξουσιοδότηση για λειτουργία επικοινωνιών σε αεροσκάφη_clean.doc
Order authorisation exepmt 2023 (002) με track changes - Διάταγμα Εξαιρέσεων.doc
draft_Ενοποιημένο Διάταγμα του 2010 μέχρι του 2022.docx

Back to Top