Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των παρακάτω Αποφάσεων της CEPT:

1. Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (05)09, της 24ης Ιουνίου 2005 για τη χρήση, ελεύθερη κυκλοφορία επίγειων σταθμών σε πλοία (ESV), που λειτουργούν με δορυφορικά συστήματα FSS, στις ζώνες συχνοτήτων 5925-6425 MHz (Γη προς Διάστημα) και 3700-4200 ΜHz (Διάστημα προς Γη),
2. Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (05)10, της 24ης Ιουνίου 2005 για τη χρήση, ελεύθερη κυκλοφορία επίγειων σταθμών σε πλοία (ESV), που λειτουργούν με δορυφορικά συστήματα FSS, στη ζώνη συχνοτήτων 14-14.5 GHz.

γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποίηση το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2017.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top