Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 6/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2017


Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των εξής:

• Εκτελεστική Απόφαση της 8ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης 2006/804/ΕΚ, (2017/1483/ΕΕ)
• Εκτελεστική Απόφαση της 4ης Αυγούστου 2017 για τη τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα, (2017/1438/ΕΕ)
• Εκτελεστική Απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2017 για τη τροποποίηση της απόφασης 2005/50/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα, (2017/2077/ΕΕ) καθώς επίσης και
• της Σύστασης 70/03 της CEPT για τις Συσκευές Μικρής Εμβέλειας με ημερ. 13/10/2017,


γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποίηση το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα ώστε να συμπεριλάβει τις πρόνοιες των προαναφερόμενων Αποφάσεων και Σύστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
8 Δεκεμβρίου 2017

Back to Top