Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2021

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για την Έκδοση περί Διαστήματος Νόμου και Κανονισμών του 2021

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την Έκδοση περί Διαστήματος Νόμου και Κανονισμών του 2021.

Τα προσχέδια του περί Διαστήματος Νόμου και Κανονισμών του 2021 βρίσκονται αναρτημένα πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τις παραστάσεις τους αναφορικά με τα εν λόγω προσχέδια, μέχρι τις 6 Αυγούστου 2021.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy).

Public Consultation Document for Space Law.docx
Public Consultation Document for Space Regulations.docx

Back to Top