Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αποτέλεσμα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 8/2013

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει το αποτέλεσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει γίνει σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», στο οποίο ζητούνταν απόψεις/σχόλια σχετικά με το κατά πόσο το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, για το οποίο απαιτείται η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να αλλάξει ούτως ώστε να γίνεται κάθε 12 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έχουν ληφθεί, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει την άποψη ότι η εξαμηνιαία αξιολόγηση έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η οποία συμπεριλαμβάνεται και στους όρους των εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:

Οι Εταιρείες να συνεχίσουν να αξιολογούν την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κάθε έξι μήνες για κάθε σταθμό που ευρίσκεται εντός αστικής περιοχής ενώ οι σταθμοί που ευρίσκονται σε αγροτικές περιοχές να γίνονται μια φορά κάθε δώδεκα μήνες. Σημειώνεται ότι στο Έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τίτλο «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» καθορίζονται ως αγροτικές περιοχές οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν κτίρια σε ακτίνα 200 μέτρων από μια κεραία.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
18 Νοεμβρίου 2013

Back to Top