Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο «Κουπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας».

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 12/03/2022 μέχρι τις 12/04/2022. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε τέσσερεις (4) συνεισφορές (ΑΤΗΚ, Epic, Primetel, Cablenet).

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Επιπλέον σημειώνονται οι πιο κάτω βασικές αλλαγές στο Σχέδιο μετά τη Δημόσια Διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους:

Το Σχέδιο στοχεύει να καλύψει μέρος του κόστους εγκατάστασης (set-up cost) και μέρος του μηνιαίου κόστους συνδρομής για τους πρώτους 12 μήνες σύνδεσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 200 Mbps υπό συνθήκες ισοδύναμες με τον χρόνο αιχμής (peak time conditions).
Η συνολική οικονομική αξία ενός κουπονιού είναι το σταθερό ποσό των 120 ευρώ, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει λιγότερο από το 50% του εκτιμώμενου κόστους εγκατάστασης και των πρώτων 12 μηνών συνδρομής (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ).
Κάνοντας χρήση του προγράμματος κουπονιών (vouchers), ο κάθε επιλέξιμος Δικαιούχος μπορεί να συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από τους εγγεγραμμένους Παρoχείς επιθυμεί, προκειμένου να λάβει την επιχορήγηση. Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για μια νέα εγγραφή σε ευρυζωνική υπηρεσία που παρέχει ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 200 Mbps υπό συνθήκες ισοδύναμες με τον χρόνο αιχμής ή για αναβάθμιση μιας υπάρχουσας συνδρομής (που είναι κάτω και όχι ίσο με 100Mbps) σε συνδρομή με ταχύτητα λήψης 200Μbps. Ωστόσο, τα κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή από Παροχέα μιας υπάρχουσας συνδρομής που πληροί τα κριτήρια του παρόντος Οδηγού σε έναν άλλο.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
20 Δεκεμβρίου 2022

Public Consultation Report.pdf

Back to Top