Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2023

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2η Τροποποίηση της Έκδοσης Ε3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων Της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, ως έχει τροποποιηθεί, και στο πλαίσιο της υιοθέτησης των πιο κάτω Εκτελεστικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

   i. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2307 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/179 όσον αφορά τον καθορισμό και τη διάθεση των ζωνών συχνοτήτων 5150-5250MHz, 5250-5350MHz και 5470-5725MHz σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους που παρατίθενται στο παράρτημα.
   ii. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2324 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, με σκοπό να συμπεριληφθούν πρόσθετες τεχνολογίες πρόσβασης και μέτρα για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) στην Ένωση.
  ανακοινώνει την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τροποποιητικό Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων τίθεται σε ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζονται πιο κάτω:

  (α) Στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 5150-5250 MHz 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz και 5470-5570 MHz, στο κείμενο των παρατηρήσεων που αναφέρεται στα συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), προστίθεται η Εκτελεστική Απόφαση 2022/2307/ΕΕ.

  (β) Στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920 - 1980 MHz και 2110-2170 MHz στο κείμενο των παρατηρήσεων που αναφέρεται στα συστήματα MCA προστίθεται η Εκτελεστική Απόφαση 2022/2324/ΕΕ.

  Back to Top