Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 8/2015

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης και Εκμετάλλευσης των Δορυφορικών Πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γεωστατική Τροχιακή Θέση των 55.5ο Ανατολικά

1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως η Αρμόδια Αρχή, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενου φορείς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση σ’ αυτούς ατομικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των πιο κάτω δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία έχουν εκχωρηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU-BR IFIC 2760 (Space Services), ημερ. 7.1.2014).
  Special Section No.
  Satellite Network
  Orbital Position
  CR/C/3437
  JUPITER-1C
  55.5ο E
  CR/F/68
  JUPITER-1C_1
  55.5ο E


   2. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον της αγοράς προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω δορυφορικών πόρων, δηλαδή, είτε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με περισσότερα από ένα πρόσωπα, είτε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ένα μόνο πρόσωπο, είτε με τη διαδικασία τροποποίησης υφιστάμενης εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί.

   3. Η κατώτατη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένη η Αρμόδια Αρχή να χορηγήσει το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης είναι οι €16.000 (δεκαέξι χιλιάδες ευρώ), το οποίο δύναται να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον της αγοράς και τη διαδικασία χορήγησης που θα εφαρμοστεί. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό είναι ένα πάγιο ποσό που θα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος φορέας με τη χορήγηση του ατομικού δικαιώματος χρήσης και δεν περιλαμβάνει τα επιπρόσθετα διοικητικά τέλη που θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας χορήγησης του ατομικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης.

   4. Τονίζεται ότι στους φορείς που δεν θα υποβάλουν την παρούσα δήλωση ενδιαφέροντος δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την χορήγηση αυτού του ατομικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης.

   5. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τη γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος τους, μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00πμ, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854, τηλεομοιότυπο: +357-22-321925, email: gkomodromos@mcw.gov.cy. Η εν λόγω δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου φορέα (είδος εταιρείας ή οργανισμού, σύντομη περιγραφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος/μετοχικής δομής, δραστηριότητες, διεύθυνση, πρόσωπο επικοινωνίας, κ.τ.λ.). Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα παραληφθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.


   Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
   Λευκωσία
   31 Δεκεμβρίου 2015

   Back to Top