Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του σχετικού Εργαστηρίου για τους χρήστες της υπηρεσίας GOVSATCOM (στο οποίο είχατε προσκληθεί) που έγινε ηλεκτρονικά στις 2 Δεκεμβρίου, 2020 για το έργο του H2020 για το πρόγραμμα GOVSATCOM, με τίτλο ENTRUSTED, σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

Τι είναι η πρωτοβουλία GOVSATCOM

Η πρωτοβουλία GOVSATCOM είναι μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για το διάστημα για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027). Ο στόχος του GOVSATCOM είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών δορυφορικών επικοινωνιών προς τις αρχές της Ένωσης και των Κρατών Μελών που διαχειρίζονται αποστολές και υποδομές που έχουν ζωτική σημασία για την ασφάλεια. Οι χρήστες αυτού του συστήματος είναι οι κυβερνητικοί φορείς ασφαλείας, όπως για παράδειγμα Στρατός, η αστυνομία, οι φορείς διαχείρισης των συνόρων και οι παράγοντες διαχείρισης κρίσεων και έκτακτης ανάγκης.

Το κανονιστικό πλαίσιο για το GOVSATCOM καθορίζεται στην Κοινή Κατανόηση του Κανονισμού του Διαστημικού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019. Η πρώτη φάση θα αποτελείται από τη "Συλλογή και Διανομή" υφιστάμενων δυνατοτήτων και υπηρεσιών από τα Κράτη Μέλη και από ιδιωτικούς φορείς με την κατάλληλη διαπίστευση ασφαλείας. Το GOVSATCOM Hub θα είναι το ασφαλές επιχειρησιακό κέντρο που θα επιτρέπει τη "Συλλογή και Διανομή". Σε αυτή την πρώτη φάση δεν προβλέπεται νέα ανάπτυξη διαστημικής υποδομής.

Στη δεύτερη φάση, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2024 (άρθρο 102, παράγραφος 2, του νέου κανονισμού για το διαστημικό πρόγραμμα), μπορεί να αναπτυχθεί πρόσθετη διαστημική υποδομή GOVSATCOM, με τη μορφή εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με δορυφορικούς φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η χωρητικότητα και οι υπηρεσίες των δορυφορικών επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχονται από τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία των Κρατών Μελών και από εμπορικούς παροχείς με κατάλληλη διαπίστευση ασφαλείας. Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένας πεπερασμένος πόρος, ο οποίος περιορίζεται από τη δορυφορική χωρητικότητα, τη συχνότητα και τη γεωγραφική κάλυψη. Προκειμένου να είναι αποδοτικό, το πρόγραμμα GOVSATCOM θα πρέπει να βελτιστοποιήσει την αντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης από εξουσιοδοτημένους χρήστες και της προσφοράς η οποία θα παρέχεται βάσει συμβάσεων της ΕΕ για δορυφορικές χωρητικότητες και υπηρεσίες.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες (SATCOM) είναι κρίσιμα στοιχεία για την άμυνα, την ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και τις διπλωματικές επικοινωνίες. Επίσης αποτελούν βασικό παράγοντα για πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές/επιχειρήσεις, ιδίως σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα με ελάχιστη ή καθόλου υποδομή και οι χρήστες αυτού του συστήματος θα είναι οι κυβερνητικοί φορείς ασφαλείας.

Τι είναι το έργο ENTRUSTED και ποιος Ρόλος THE στο έργο

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) συμμετέχει στην Επιτροπή καθοδήγησης (steering committee) του έργου του H2020, με τίτλο ENTRUSTED, το οποίο εντάσσεται στην πρωτοβουλία GOVSATCOM. Το έργο έχει ως κύριο στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των χρηστών σε θέματα Κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών, έτσι ώστε να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά δορυφορικών Κυβερνητικών επικοινωνιών, με χρονικό ορίζοντα το 2025, η οποία θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών δορυφορικών επικοινωνιών προς τις αρχές της ΕΕ και των ΚΜ.

Το έργο ENTRUSTED θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) πακέτων εργασίας (WPS) και θα έχει συνολική διάρκεια 3 έτη και προϋπολογισμό 3 Εκ. Ευρώ. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισυνάπτονται.

Κέρδη από τη συμμετοχή μας στο έργο

Με τη συμμετοχή στην Καθοδηγητική επιτροπή – steering committee, η Κύπρος θα έχει πλήρη εικόνα για την πορεία του έργου και των αναγκών των χρηστών και θα εγκρίνει τα τελικά παραδοτέα. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έργου, με την εφαρμογή του προγράμματος GOVSATCOM (2021-2027), θα είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε κατάλληλα τους Κυβερνητικούς Χρήστες (π.χ ΥΠΕΞ, ΥΠΑΜ, Αστυνομία, Πολιτική Άμυνα, ΚΣΕΔ) προκειμένου να καταστούν εταίροι αυτού του προγράμματος.


2. Όπως αναφέρθηκε κα πιο πάνω, το έργο ENTRUSTED ως μία από τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για το μελλοντικό πρόγραμμα της ΕΕ ‘’GOVSATCOM’’, έχει ως κύριο στόχο/σκοπό:

i) τον Προσδιορισμό δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του προγράμματος GOVSATCOM,
ii) τον προσδιορισμό σχετικών περιπτώσεων χρήσης (use cases) και σχετικών απαιτήσεων χρήστη (user needs),
iii) την ανάλυση της τελευταίας τεχνολογίας ασφαλούς τεχνολογίας χρήστη SatCom και των μελλοντικών τεχνολογικών τάσεων, και
iv) τον ορισμός ενώς χάρτη πορείας για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με ασφαλείς τεχνολογίες χρηστών SatCom.

3. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών/στόχων, στο πλαίσιο του έργου ENTRUSTED, και του Πακέτου εργασίας 2 (WP2) θα διεξαχθεί σχετική έρευνα (survey) η οποία έχει ως επίσημη ημερομηνία έναρξης τις 19 Απριλίου, και στην οποία θα λάβει μέρος και η Κύπρος. Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη συλλογή απαιτούμενων πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διαβουλεύσεων με πιθανούς χρήστες της ΕΕ GOVSATCOM και θα διαρκέσει για 3 Μήνες ( Απρίλιο-Ιούνιο).


4. Στόχοι της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται από την κοινοπραξία του έργου ENTRUSTED με σκοπό:

i) να προσδιοριστούν οι ανάγκες των χρηστών και οι σχετικές περιπτώσεις χρήσης,
ii) να καθοριστεί ένα συγκεντρωτικό και κατά προτεραιότητα, σύνολο απαιτήσεων χρήστη, και
iii) να αναπτυχθεί ένας χάρτης πορείας έρευνας και καινοτομίας και ένα σχέδιο συντονισμού για ασφαλή SatCom τεχνολογία χρηστών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών θα καθοδηγήσουν αποφάσεις που σχετίζονται με:

i) τον ορισμό του νομοθετικού πλαισίου (εκτελεστικές πράξεις) για το πρόγραμμα GOVSATCOM, και
ii) την ανάπτυξη της υποδομής του συστήματος GOVSATCOM της ΕΕ που πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών.


5. Πεδίο έρευνας

Με την μελέτη της έρευνας θα αξιολογηθεί η τρέχουσα χρήση των ασφαλών επικοινωνιών SatCom και το πιθανό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του προγράμματος GOVSATCOM.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες πτυχές:

i) τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών σχετικά με τις ασφαλείς υπηρεσίες SatCom σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής και σε σχέση με τις σχετικές περιπτώσεις χρήσης,
ii) τις υπάρχουσες δυνατότητες ασφαλών επικοινωνιών SatCom σε χρήση (όσον αφορά την τεχνολογία και τις υπηρεσίες των χρηστών), καθώς και προγραμματισμένες ή αναμενόμενες μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις.


6. Μετά τα πιο πάνω επισυνάπτονται σχετικά ερωτηματολόγια με τίτλο :

a) ‘’ Ερωτηματολόγιο Έρευνας ''PART II ''- Να συμπληρωθεί αν είσαστε Non-experienced user’’

b) ‘’Ερωτηματολόγιο Έρευνας ''PART III'' - Να συμπληρωθεί αν είσαστε Experienced user’’

Για σκοπούς ορθής συμπλήρωσης του κατάλληλου Ερωτηματολογίου, αν δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ η δεν έχετε χρησιμοποιήσει για αρκετό καιρό υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών (secure SatCom services) τότε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με τίτλο ‘’Ερωτηματολόγιο Έρευνας ''PART II ''- Να συμπληρωθεί αν είσαστε Non-experienced user’’. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν χρησιμοποιείται εδώ και καιρό υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών (secure SatCom services, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με τίτλο ‘’Ερωτηματολόγιο Έρευνας ''PART III'' - Να συμπληρωθεί αν είσαστε Experienced user’’.

Επιπρόσθετα επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του αντίστοιχου ερωτηματολογίου με τίτλο ‘’Οδηγίες για συμπλήρωση Ερωτηματολογίου’’ τις οποίες αφού διαβάσετέ προσεχτικά πρέπει να συμπληρώσετέ την τελευταία σελίδα και να τις αποστέλλεται μαζί με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο κατάλληλα, ανάλογα με την περίπτωση σας (δηλ Experienced ή Non-Experienced user), στην ηλεκτρονική διεύθυνση stziortzis@ems.mcw.gov.cy μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Τα Ερωτηματολόγια μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτονται σε αρχείο zip με τίτλο ‘’ Πακέτο Έρευνας’’.

Επιπρόσθετα επισυνάπτεται σε αρχείο zip με τίτλο ‘’ Χρήσιμες Πληροφορίες’’ το οποίο περιέχει ενημερωτικά έντυπα και παρουσιάσεις για το έργο ENTRUSTED και την Έρευνα.

Τέλος για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο ENTRUSTED και την Έρευνα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα το : https://entrusted.eu/

Πακέτο Έρευνας.zip
Χρήσιμες Πληροφορίες.zip

Back to Top