Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να εκδώσει Κανονισμούς που τροποποιούν τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004. Σκοπός των νέων Κανονισμών είναι η απαλλαγή από την καταβολή τελών της εξουσιοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διάρκεια:

(α) Επίσημων επισκέψεων στην Κύπρο,

(β) ιδιωτικών επισκέψεων στην Κύπρο για τις οποίες το Υπουργείο Εξωτερικών συστήνει τη μη καταβολή τελών,

(γ) ελλιμενισμού πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων ξένων χωρών, τα οποία πιθανόν κατά την παραμονή τους στην Κύπρο να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, και

(δ) επισκέψεων αξιωματούχων του ΟΑΧΟ (διεθνής Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων με έδρα τη Χάγη, ο οποίος δεν υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη και για το οποίον η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει διμερή συμφωνία για απαλλαγή του από συγκεκριμένες φορολογίες και τέλη).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν απόψεις/σχόλια/ παρατηρήσεις επί του κειμένου του προσχεδίου των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι οκτώ ημερών από την παρούσα ειδοποίηση. Οι παραστάσεις επί του προσχεδίου μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην πιο κάτω διεύθυνση αλληλογραφίας ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.dec@mcw.gov.cy. To αντίτυπο του προσχεδίου των προτεινόμενων κανονισμών επισυνάπτεται.Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος
(Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία),
τηλέφωνο: +357-22-814854,
τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

14 Σεπτεμβρίου 2007

Fees Regulations.pdf

Back to Top