Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2023

Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2022, ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ., για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2022 ανέρχεται στα €30,00. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών https://dec.dmrid.gov.cy/.

Στο τέλος του εγγράφου επισυνάπτoνται σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814865
Φαξ: 22-321925

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02.


Γεώργιος Κωμοδρόμος
Διευθυντής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία
21 Αυγούστου 2023

Application Form 2023.doc
TR6102.pdf
Έντυπο Αίτησης 2023.docx

Back to Top