Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 7/2013

1. Δια της παρούσας ειδοποίησης ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11(5) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ανακοινώνει την έκδοση του εγγράφου Πακέτο Πλειοδότη με αντικείμενο «Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013.

2. Το αντικείμενο του Πακέτου Πλειοδότη είναι η λεπτομερής περιγραφή των Πλειστηριασμών (των πλειοδοτικών διαδικασιών) σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 των αντίστοιχων Εγγράφων Διαγωνισμού, στους οποίους αναμένεται να συμμετάσχουν οι Προσοντούχοι Πλειοδότες. Ο σκοπός των Πλειστηριασμών είναι να καθοριστούν οι Συμμετέχοντες στους Πλειστηριασμούς στους οποίους θα προσφερθούν από το Διευθυντή τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών) στη ζώνη 2600 MHz, για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.

3. Στο Πακέτο Πλειοδότη καθορίζονται οι κανόνες υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, οι πρόνοιες αναφορικά με τις παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, η διεξαγωγή των Πλειστηριασμών, άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες όπως είναι το ενημερωτικό σεμινάριο και ο εκπαιδευτικός πλειστηριασμός, καθώς και η ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται. Στα Παραρτήματα του Πακέτου Πλειοδότη παρουσιάζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν, το διάγραμμα ροής της πλειοδοτικής διαδικασίας, και οι οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες στους Πλειστηριασμούς.

4. Το Πακέτο Πλειοδότη υπόκειται στους όρους και τις πρόνοιες των αντίστοιχων Εγγράφων Διαγωνισμού και σε περίπτωση ύπαρξης αντίφασης μεταξύ του Πακέτου Πλειοδότη και των Εγγράφων Διαγωνισμού υπερισχύουν οι πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5. Το Πακέτο Πλειοδότη είναι διαθέσιμο, πιο κάτω.

Πακέτο Πλειοδότη για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 2600MHz.pdf

Back to Top