Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (AΡ.2) ΤΟΥ 2004Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 14/12/2005 ενέκρινε το πλαίσιο που περιγράφεται στο έγγραφο με τίτλο «Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής». Με σκοπό την υλοποίηση των προνοιών του προαναφερθέντος εγγράφου που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από τα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας που αναφέρονται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004 (από τούδε και στο εξής «οι Κανονισμοί»), ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων προτίθεται να τροποποιήσει τους Κανονισμούς αυτούς.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

• Καθορίζονται τα Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.
• Καθορίζεται ότι θα εκδοθεί εγχειρίδιο με τίτλο ¨Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων¨ στο οποίο θα περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι αιτητές για να διεξάγουν μελέτη εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
• Αναφέρεται ρητά η υποχρέωση ότι οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις, πριν από την εγκατάσταση ενός νέου σταθμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση των αρμόδιων οικοδομικών αρχών και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά στο περιβάλλον, επιπρόσθετα από τη ρητή αναφορά περί της υποχρέωσης που έχουν οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση των πολεοδομικών αρχών.
• Αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης να λειτουργεί το σταθμό σε τέτοια χαρακτηριστικά ώστε τα συνολικά πεδία στην περιοχή λειτουργίας του σταθμού να μην ξεπερνούν τα Εθνικά Όρια Έκθεσης.
• Επιβάλλεται η υποχρέωση στις εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία των σταθμών τους, όταν αυτές ζητηθούν από άλλη ενδιαφερόμενη/εξουσιοδοτημένη επιχείρηση με σκοπό τη διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή που είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί.
• Επιβάλλεται η υποχρέωση στους αιτητές να διεξάγουν μελέτη εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο με τίτλο ¨Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων¨. Καθορίζεται επίσης ότι η εν λόγω μελέτη μπορεί να εκπονηθεί μόνο από εγκεκριμένα πρόσωπα.
• Επιβάλλεται υποχρέωση στους αιτητές να κοινοποιούν το αποτέλεσμα της μελέτης εκτίμησης στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συμπληρώνοντας κατάλληλα το σχετικό έντυπο αίτησης. Τα διάφορα έντυπα αιτήσεων έχουν διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν ειδικά πεδία περί τούτου. Σε περίπτωση που ο συντελεστής έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ξεπερνά το 30% των Εθνικών Ορίων Έκθεσης οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ολόκληρη τη μελέτη εκτίμησης.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν απόψεις /σχόλια/ παρατηρήσεις επί του κειμένου του προσχεδίου των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών με τίτλο «οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006», σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι οκτώ ημερών. Οι παραστάσεις επί του προσχεδίου μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην πιο κάτω διεύθυνση αλληλογραφίας ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.dec@mcw.gov.cy. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει αντίτυπο του προσχεδίου των προτεινόμενων κανονισμών είτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ /ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, είτε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην πιο κάτω διεύθυνση:

Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος,
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία


Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

17 Μαρτίου 2006

auth regs 2006 radiation.pdf

Back to Top