Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 13/2013

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες
900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2013

Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 31 Μαΐου 2013, ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει ολοκληρωθεί. Ο πιο κάτω αιτητής κρίθηκε ότι πληρεί τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στα προαναφερθέντα Έγγραφα Διαγωνισμού, και έχει επιλεγεί να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο των Προσοντούχων Πλειοδοτών.

1. Όνομα Αιτητή: Primetel PLC
Διεύθυνση: The Maritime Center, Λεωφ. Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

Back to Top