Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια και τις θέσεις τους. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με στόχο την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, κυρίως σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις, γεφυρώνοντας έτσι το σχετικό επενδυτικό κενό.

Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με την εν λόγω δράση, μέχρι τις 23 Ιουλίου 2022.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) ή ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: akakkouras@dec.dmrid.gov.cy, nioannou@dec.dmrid.gov.cy).

Infrastructure Public Consultation.pdf
Annex 2 - Lots.xlsx

Back to Top