Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 73.162 και ημερ. 08/02/2012 ενέκρινε το έγγραφο με τίτλο «Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου» (όραμα, στρατηγικοί στόχοι, μέτρα και δράσεις) το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αφορά στην περίοδο 2011-2020 και έχει όραμα: «οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι».

Το έγγραφο της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου βρίσκεται πιο κάτω.

Main document digital strategy.pdf
Main document digital strategy - Appendix 1.pdf
Main document digital strategy - Appendix 2.pdf
Digital Strategy for Cyprus-Executive summary.pdf


Back to Top