Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006

Ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εξουσιοδοτήσει τη χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems (ITS)) σε μη αποκλειστική βάση σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/671/ΕΚ ημερομηνίας 5/8/2008 (Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 875-5 905 MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) (2008/671/ΕΚ)). Αναφορικά με την εν λόγω ζώνη, σχετική είναι η τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας που έγινε στις 21/11/2008.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση «ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)» ορίζονται ως φάσμα συστημάτων και υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων της επεξεργασίας του ελέγχου, του εντοπισμού θέσης, της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών, που εφαρμόζονται σε σύστημα οδικών μεταφορών.

Τα ITS περιλαμβάνουν συνεργαζόμενα συστήματα που βασίζονται σε επικοινωνίες οχήματος προς όχημα (IVC-Inter vehicle communications), οχήματος προς υποδομή (V2R-Vehicle to Roadside (uplink)) και υποδομής προς όχημα (R2V - Roadside to Vehicle (downlink)) για τη μετάδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα για σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση του συστήματος μεταφορών, στην ασφάλεια για όλους τους οδικούς χρήστες και στην άνεση της κινητικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε παρουσίαση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές, στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz, παρακαλούνται όπως υποβάλουν γραπτώς την πρόθεση τους στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 13 Ιουλίου 2009.Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
5 Ιουνίου 2009

Back to Top