Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΕ/2018/01
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

1. To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών δύο (2) Εμπειρογνωμόνων και πέντε (5) Τεχνικών/Επιθεωρητών οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες προς το Τμήμα, για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους του Τμήματος για ακόμη 12 μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής €26.500, 00 συν Φ.Π.Α. το χρόνο σε ότι αφορά τις υπηρεσίες κάθε Εμπειρογνώμονα και σε €18.180, 00 συν Φ.Π.Α. το χρόνο σε ότι αφορά τις υπηρεσίες κάθε Τεχνικού/Επιθεωρητή.

2. Οι Προσφέροντες για τις υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πληροφορική.

β) Διετής άσκηση επαγγέλματος σχετικού με τα πιο πάνω θέματα.

Σημ: Οι προσφέροντες που κατέχουν προσόντα σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

3. Οι Προσφέροντες για τις υπηρεσίες Τεχνικού/Επιθεωρητή θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

α) Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πληροφορική.

β) Διετής άσκηση επαγγέλματος σχετικού με τα πιο πάνω θέματα.

4. Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).


5. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: μέχρι τις 14:00 μ.μ. το μεσημέρι της Παρασκευής, 27/4/2018.

Ανακοίνωση Διαγωνισμού.pdf

Back to Top