Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να τροποποιήσει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2008 ως εξής:

(α) Τροποποίηση του Κανονισμού 14(1)(α)(i)(Α) έτσι ώστε ο Κατάλογος Εγκεκριμένων Προσώπων για την εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων να καταρτίζεται με διαδικασία η οποία περιγράφεται σε Διάταγμα,

(β) στον Κανονισμό 20 διορθώνεται η λανθασμένη αναφορά στο άρθρο 4(2)(θ) του Νόμου στη σωστή αναφορά 4(2)(ιε). Επίσης στον Κανονισμό 20 διορθώνεται η αναφορά στο νόμισμα από λίρες σε ευρώ.

(γ) Το Τρίτο και το Έκτο Παράρτημα τροποποιούνται έτσι ώστε να συνάδουν με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006 και

(δ) τροποποίηση του Κανονισμού 16 έτσι ώστε οι διεθνείς συντονισμοί να πραγματοποιούνται όχι μόνο σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών αλλά και σύμφωνα με άλλων διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών.

Επιπλέον Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να εκδώσει Διάταγμα με το οποίο καθορίζει τη διαδικασία διαπίστευσης την οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν για να διαπιστευτούν, και ως εκ τούτου να θεωρούνται προσοντούχοι/κατάλληλοι να διενεργούν μελέτες εκτίμησης της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Οι διαπιστευμένες εταιρείες/οργανισμοί θα εγγράφονται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων.

Το προσχέδιο των τροποιητικών Κανονισμών καθώς και το προσχέδιο του Διατάγματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2009.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
16 Οκτωβρίου 2009

Διάταγμα Διαπίστευσης.pdf
Προσχέδιο Κανονισμών Εξουσιοδοτήσεις - PI xxx 2009.pdf

Back to Top