Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2016

1. Δια της παρούσας ειδοποίησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11(5) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ανακοινώνει την έκδοση του εγγράφου, Πακέτο Πλειοδότη, με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2016.

2. Το αντικείμενο του Πακέτου Πλειοδότη είναι η λεπτομερής περιγραφή του Πλειστηριασμού (της πλειοδοτικής διαδικασίας), σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 των αντίστοιχων Εγγράφων Διαγωνισμού, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν οι Προσοντούχοι Πλειοδότες.

3. Στο Πακέτο Πλειοδότη, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι κανόνες υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, οι πρόνοιες για τις παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, καθώς και η περιγραφή άλλων υποστηρικτικών διαδικασιών όπως είναι το ενημερωτικό σεμινάριο και ο εκπαιδευτικός πλειστηριασμός. Επίσης, στα Παραρτήματα του Πακέτου Πλειοδότη παρουσιάζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν, το διάγραμμα ροής της πλειοδοτικής διαδικασίας, και οι οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό.

4. Το Πακέτο Πλειοδότη είναι διαθέσιμο πιο κάτω.

Bidders Package 800_2600MHz.doc

Back to Top