Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο οργανισμός United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) είναι υπεύθυνος για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την ειρηνική χρήση του διαστήματος, δραστηριότητα που του ανατέθηκε από την επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS).


Ο οργανισμός UNOOSA είναι επίσης υπεύθυνος για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που εκπηγάζουν από τη διεθνή νομοθεσία του Διαστήματος. Επιπρόσθετα διατηρεί την κατάσταση εγγεγραμμένων αντικειμένων που έχουν εκτοξευτεί στο διάστημα (United Nations Register of Objects Launched into Outer Space). Η Κύπρος έχει εγγράψει το δορυφόρο Hellas-Sat 2 και επιπλέον αναμένονται και άλλες εγγραφές από επικείμενες εκτοξεύσεις δορυφόρων που ανήκουν σε οργανισμούς που έχουν αδειοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των διαστημικών εφαρμογών, ο Οργανισμός UNOOSA διοργανώνει διεθνή εργαστήρια, πιλοτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, με στόχο την κοινή ωφέλεια των εθνών πάνω σε θέματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

    • Παρατήρηση της γης - remote sensing,
    • Δορυφορική ραδιοπλοήγηση – satellite navigation,
    • Μετεωρολογία - satellite meteorology,
    • Τηλεκπαίδευση - tele-education,
    • Βασικές επιστήμες του διαστήματος - basic space sciences
Πέραν των πιο πάνω δραστηριοτήτων, ο UNOOSA διατηρεί ανοικτή γραμμή επί 24-ώρου βάσεως καθόσον είναι το σημείο επαφής για παροχή πληροφοριών μέσω δορυφόρου σε περιπτώσεις κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων (United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response /UN-SPIDER).

Επιπρόσθετα, ο UNOOSA ενεργεί ως η γραμματεία για τη διεθνή επιτροπή σε σχέση με τα διεθνή συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (International Committee on Global Navigation Satellite Systems /ICG).
Τέλος ο UNOOSA ετοιμάζει και διανέμει μελέτες, αναφορές και εκδόσεις σε διάφορα πεδία της διαστημικής επιστήμης και των τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και της διεθνής νομοθεσίας του διαστήματος. Οι εκδόσεις αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών.

Η φυσική έδρα του UNOOSA βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών παρακολουθεί και συμμετέχει (κατά περίπτωση) στις εργασίες του εν λόγω οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του οργανισμού: http://www.unoosa.org/.

Back to Top