Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο παρών κατάλογος είναι ο κατάλογος εμπιστοσύνης ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι εποπτεύονται από τη Κύπρο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

Η διασυνοριακή χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών έχει διευκολυνθεί με την απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, η οποία όρισε την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να καταρτίζουν, να τηρούν και να δημοσιεύουν καταλόγους εμπιστοσύνης με πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για το κοινό σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, και οι οποίοι εποπτεύονται/διαπιστεύονται από τα κράτη μέλη. Ο παρών κατάλογος εμπιστοσύνης αποτελεί συνέχεια του καταλόγου εμπιστοσύνης που συστάθηκε με την απόφαση 2009/767/ΕΚ.Αρχείο Κατάλογων Εμπιστοσύνης Κύπρου

Back to Top