Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω υπεύθυνα το ενδιαφέρον μου να λαμβάνω ηλεκτρονική ενημέρωση από το ΤΗΕ και δίνω τη συγκατάθεση μου στο ΤΗΕ για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνετε με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν.138(I)/2001


Back to Top