Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών, περιλαμβάνεται και ο τομέας των δορυφορικών επικοινωνιών.

Ο τομέας των δορυφορικών επικοινωνιών περιλαμβάνει την εξουσιοδότηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης δορυφορικών πόρων (γεωστατικές θέσεις, μη γεωστατικές τροχιές και συναφή ραδιοσυχνότητες) της Δημοκρατίας.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης (εξουσιοδότηση) δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας είναι οι Κανονισμοί 7 και 7Α των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(2)(β), ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που το υπό χορήγηση ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά την εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οργανισμός αξιολογείται από το Διευθυντή ΤΗΕ και εφόσον κριθεί ότι είναι πράγματι κατάλληλος να κατέχει το υπό χορήγηση ατομικό δικαίωμα χρήσης, ο Διευθυντής διαπραγματεύεται με αυτόν τον οργανισμό τους όρους, το τέλος, τον τρόπο καταβολής του τέλους και τη διάρκεια του ατομικού δικαιώματος χρήσης και οτιδήποτε άλλο αφορά το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης.

Σχεδόν όλοι οι τροχιακοί πόροι της Δημοκρατίας έχουν αποκτηθεί αφού υποβλήθηκε σχετική καταχώρηση (filing) στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι καταχωρήσεις αυτές υποβάλλονται εφόσον ζητηθούν επίσημα από κάποιο ενδιαφερόμενο οργανισμό, στον οποίο και έχει αποφασιστεί να χορηγηθεί εξουσιοδότηση. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και εγγραφής των δορυφορικών πόρων στο μητρώο της ITU (Master International Frequency Register) και κατά συνέπεια να διασφαλιστεί η προστασία της καταχώρησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της ITU, καθώς και για να επιτραπεί σ’ ένα δορυφόρο να τεθεί σε τροχιά και να λειτουργήσει, χρειάζεται να επιτευχθεί ο αναγκαίος συντονισμός ραδιοσυχνοτήτων με τα κράτη μέλη της ITU των οποίων τα δορυφορικά συστήματα επηρεάζονται από τις δικές μας καταχωρήσεις, και τα οποία ως εκ τούτου υποβάλλουν ενστάσεις στην ITU. Για το σκοπό αυτό, και με την υποστήριξη των Εξουσιοδοτημένων Επιχειρήσεων, πραγματοποιούνται συναντήσεις συντονισμού, εντός και εκτός Κύπρου, με τις αντίστοιχες Διοικήσεις/ Ρυθμιστικές Αρχές κρατών μελών της ITU. Για να επιτευχθεί συμφωνία συντονισμού με μια χώρα μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μια συναντήσεις. Πέραν τούτου, οι Κανονισμοί της ITU προβλέπουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει το εν λόγω δορυφορικό σύστημα, διαφορετικά ακυρώνεται η σχετική καταχώρηση.

Πέραν από την υποβολή καταχωρήσεων, το ΤΗΕ εξετάζει ενστάσεις που υπέβαλαν διάφορες χώρες, αναφορικά με τις δορυφορικές καταχωρήσεις της Δημοκρατίας στην ITU σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της ITU, καθώς και τις υπόλοιπες εβδομαδιαίες εγκυκλίους που αποστέλλονται από το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Επίσης, το ΤΗΕ υπoβάλλει και το ίδιο ενστάσεις προς διάφορες χώρες για την προστασία των δορυφορικών καταχωρήσεων της Δημοκρατίας.

Back to Top