Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δύναται να αποφασίζει για την εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω εδάφιο. Η διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης περιγράφεται στο άρθρο 7Α των πιο πάνω Κανονισμών.

Με τον όρο «διαδικασία διαπραγμάτευσης» σημαίνει διαδικασία για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κρίνει ότι είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα για να κατέχουν το ατομικό δικαίωμα χρήσης, και διαπραγματεύεται, με όσα από αυτά τα πρόσωπα αποδειχτεί ότι είναι πράγματι κατάλληλα για να κατέχουν το ατομικό δικαίωμα χρήσης, τους όρους, το τέλος, τον τρόπο καταβολής του τέλους και τη διάρκεια του ατομικού δικαιώματος χρήσης και οτιδήποτε άλλο αφορά το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης.

Μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης έχουν χορηγηθεί, μέχρι στιγμής, τα πιο κάτω ατομικά δικαιώματα χρήσης.

 • Ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από κινητό δορυφορικό σύστημα (MSS):
  • Inmarsat Ventures Ltd
  • ΕchoStar Mobile (πρώην Solaris Mobile Ltd)
 • Ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τηλεοπτικό σταθμό στα UHF, στις εταιρείες/οργανισμούς:
  • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)
 • Ατομικό δικαίωμα χρήσης δορυφορικών πόρων (γεωστατικής\μη-γεωστατικής τροχιακής θέσης και συναφών ραδιοσυχνοτήτων) της Δημοκρατίας στις εταιρείες/οργανισμούς:
  • Hellas Sat Consortium Ltd
  • OverHorizon (Cyprus) PLC
  • AP Kypros Satellites Ltd
  • Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited
  • ASEAN Kypros Satellites Ltd
  • ES 174E Ltd
  • ETL (Cyprus) Ltd
  • Future Galactic Space Resources Ltd
 • Ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στις εταιρείες/οργανισμούς:
  • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)

Back to Top