Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Νοέμβριο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013). Τον Απρίλιο του 2014, ο εν λόγω Κανονισμός αντικαταστάθηκε με νέο Κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus.
Το πρόγραμμα Copernicus είναι το κατεξοχήν πρόγραμμα της ΕΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών παρατήρησης γης (earth observation), και είναι μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος γνωστού ως GEOSS (Global Observation System of Systems).

Εκτιμάται ότι το Copernicus δύναται να δημιουργήσει ένα οικονομικό όφελος ύψους 30 δισ. ευρώ και περίπου 50.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Επιπρόσθετα, το καθεστώς ανοιχτής παροχής δεδομένων και υπηρεσιών Copernicus θα βοηθήσει τους πολίτες, τους ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής να ενσωματώσουν μια περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις δραστηριότητές τους, και παράλληλα θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών από τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Το πρόγραμμα Copernicus θα αποτελείται από συνδυασμό δορυφόρων και επιτόπιων δεδομένων (in situ data) που θα συλλέγονται είτε εθνικά είτε από άλλους παροχείς. Αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή μιας συνεχούς, αυτόνομης και αξιόπιστης πρόσβασης σε δεδομένα παρατήρησης και πληροφοριών της γης (earth observation data and information) μέχρι το 2020. Το φάσμα υπηρεσιών του Copernicus θα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

i. Υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας (Atmosphere Monitoring Service (CAMS)) η οποία παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και συμβάλλει στην παρακολούθηση των κλιματικών μεταβλητών της σύνθεσης της ατμόσφαιρας, μεταξύ άλλων αν είναι εφικτό και της διάδρασης με την κομοστέγη των δασών.

ii. Υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Marine Environment Monitoring Service (MEMS)), η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη δυναμική των φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών και των θαλασσών για τις παγκόσμιες ωκεάνιες και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές θαλάσσιες περιοχές, προς στήριξη της ασφάλειας της ναυτιλίας. Επίσης συμβάλλει στην παρακολούθηση των ροών αποβλήτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των παράκτιων και των πολικών περιοχών, καθώς και των θαλάσσιων πόρων. Τέλος συμβάλλει στην διάθεση μετεωρολογικών προβλέψεων και γενικά στην παρακολούθηση του κλίματος.

iii. Υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς (Land Monitoring Service (LMS)), η οποία παρέχει πληροφορίες για την χρήση της γης και την εδαφοκάλυψη, την κρυόσφαιρα, την αλλαγή του κλίματος και τις βιογεωφυσικές μεταβλητές, περιλαμβανομένης και της δυναμικής τους, προς στήριξη της παγκόσμιας έως τοπικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, του εδάφους, των εσωτερικών και των παράκτιων υδάτων, των δασών και της βλάστησης, και των φυσικών πόρων, καθώς και για την εν γένει εφαρμογή των πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού, υποδομών και μεταφορών.

iv. Υπηρεσία κλιματικής αλλαγής (Climate Change Service (C3S)), η οποία παρέχει πληροφορίες που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης γνώσεων για τη στήριξη των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Συμβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών κλιματικών μεταβλητών (ECVs), κλιματικών αναλύσεων, προβλέψεων και δεικτών σε χρονικές και χωρικές κλίμακες, χρήσιμων για τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που ακολουθούνται στους διάφορους τομείς τομεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης.

v. Υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Emergency Management Service (EMS)), η οποία παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων σε σχέση με διάφορους τύπους καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών κινδύνων, των γεωφυσικών κινδύνων, των εκούσιων ή τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών, καθώς επίσης για δραστηριότητες πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

vi. Υπηρεσία ασφαλείας (Security Service (CSS)), η οποία παρέχει πληροφορίες προς στήριξη της αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης, βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης των κρίσεων, ετοιμότητας και αντιμετώπισής τους, ιδίως όσον αφορά την παραμεθόρια και τη θαλάσσια επιτήρηση, αλλά και προς στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, με επιφύλαξη των ρυθμίσεων συνεργασίας που μπορεί να συνάπτει η Επιτροπή με διάφορους φορείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, για την παροχή των πιο κάτω υπηρεσιών χρειάζεται και το Επιτόπιο Σκέλος δηλαδή οι εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες εγκαταστάσεις (IN-SITU COMPONENT) όπου αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα θα είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρακολουθεί το πρόγραμμα Copernicus, ως ένα από τα κύρια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, μιας πολιτικής η οποία προστέθηκε στις αρμοδιότητες του μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του ΤΗΕ είναι περισσότερο συντονιστικός μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες για τους διάφορους τομείς του Copernicus. Επιπλέον, το ΤΗΕ συνεισφέρει με τεχνικές γνώσεις, όπου οι εφαρμογές Copernicus βασίζονται σε ραδιοεπικοινωνίες

Οι εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν οριστεί, ανά τομέα αρμοδιότητας, να παρακολουθούν τους επιμέρους τομείς του Copernicus, είναι οι ακόλουθες:

Τομέας Copernicus
Αρμόδιο Υπουργεο/Τμήμα/Υπηρεσία
Επιτόπιο Σκέλος - εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες εγκαταστάσεις (IN-SITU COMPONENT)Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας (ATMOSPHERE MONITORING SERVICE)Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Μετεωρολογίας
Υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής (CLIMATE CHANGE MONITORING SERVICE)Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Μετεωρολογίας
Υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (EMERGENCY MONITORING SERVICE)Πολιτική Άμυνα
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Ε.Μ.Α.Κ.)
Αστυνομία (Μ.Μ.Α.Δ.)
Τμήμα Μετεωρολογίας
Υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς (LAND MONITORING SERVICE)Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τμήμα Μετεωρολογίας
Υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (MARINE ENVORINMENT MONITORING SERVICEΤμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Τμήμα Μετεωρολογίας
Αστυνομία
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ωκεανογραφικό Κέντρο)
Υπηρεσία Ασφάλειας (SECURITY)Αστυνομία
Υπουργείο Άμυνας (στα πλαίσια των εργασιών της EDA-European Defence Agency)
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (όπου τα θέματα αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες)

Πιο κάτω θα ακολουθήσει μία σύντομη ανάλυση όσο αφορά τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων Τμημάτων σε σχέση και με τις υπηρεσίες του συστήματος Copernicus:

Α. Τμήμα Μετεωρολογίας


Οι δραστηριότητες και οι προσφερόμενες προς το κοινό υπηρεσίες, από το Τμήμα Μετεωρολογίας, συνοψίζονται στα πιο κάτω:

i. Υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας διενεργεί μετρήσεις ατμοσφαιρικών και ηλιακών παραμέτρων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Χρησιμοποιούνται αναλογικοί και ηλεκτρονικοί αισθητήρες, αναλόγως της διερευνώμενης παραμέτρου, και οι μετρήσεις καταχωρούνται ξεχωριστά σε βάση δεδομένων του Τμήματος. Ορισμένοι σταθμοί (11 στον αριθμό) έχουν δεδομένα προς άμεση πρόσβαση/χρήση μέσω διαδικτύου. Το Τμήμα διαθέτει επίσης σταθμό ραδιοβόλισης, όπου μελετάται η σύσταση της ανώτερης ατμόσφαιρας. Στο σύντομο μέλλον, το Τμήμα Μετεωρολογίας θα έχει τη δυνατότητα χρήσης πληροφοριών μετεωρολογικού ραντάρ και μέρος των πληροφοριών αυτών θα προσφέρεται στο κοινό μέσω διαδικτύου.

ii. Υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρακολουθεί την κατάσταση της θάλασσας, μέσω παρατηρήσεων, είτε από παρατηρητές είτε μέσω επαγγελματιών που κινούνται στο θαλάσσιο χώρο. Πέραν των παρατηρήσεων, το Τμήμα διαθέτει σε επιχειρησιακή λειτουργία μοντέλο πρόγνωσης κύματος για ολόκληρη τη Μεσόγειο και εκδίδει, σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικά μοντέλα που διαθέτει, δελτία πρόγνωσης παράκτιας ζώνης (4 φορές τη μέρα) και δελτία ανοιχτής θάλασσας NAVTEX για την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης εκδίδει έκτακτα δελτία και προειδοποιήσεις.

iii. Υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς

Μέσω των παρατηρήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, το Τμήμα Μετεωρολογίας διαθέτει μία μεγάλη χρονοσειρά μετρήσεων, η οποία μπορεί και να εκτείνεται πέραν των 100 χρόνων (π.χ. βροχόπτωση).

iv. Υπηρεσία κλιματικής αλλαγής

Το Τμήμα μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές με μελέτες που έχει κατά καιρούς ετοιμάσει. Επιπλέον, το Τμήμα έχει πρόσβαση σε αριθμητικές προγνώσεις κλιματικών μελετών και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τις κλιματικές μεταβολές και τις πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

v. Υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εκδίδει έκτακτα δελτία ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία προωθούνται στην πολιτική άμυνα για περαιτέρω ενέργειες. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις επιπλέον αναρτώνται επίσης σε τοπικές και διεθνείς ιστοσελίδες.

vi. Υπηρεσία ασφαλείας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν έχει ενεργή δράση προς τους πολίτες. Η συνεισφορά του είναι συμβουλευτική προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ή άτομα (Αστυνομία, Πολιτική Άμυνα, Κέντρο Διάσωσης και Προστασίας, Πυροσβεστική) δρώντας προληπτικά μέσω προγνώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος


Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, για την παροχή των πιο κάτω υπηρεσιών χρειάζεται και το Επιτόπιο Σκέλος δηλαδή οι εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες εγκαταστάσεις (IN-SITU COMPONENT) όπου αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα θα είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

i. Υπηρεσία κλιματικής αλλαγής

Για την παρακολούθηση/έλεγχο των μέτρων προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, που περιγράφονται στο προσχέδιο στρατηγικής που έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα χρειαστούν να αναπτυχθούν τα αναγκαία εργαλεία και υπηρεσίες που θα παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση με σκοπό να βοηθήσουν στο έργο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν, είτε σε διεθνές (π.χ. ευρωπαϊκό) είτε σε εθνικό (κυβερνητικό / ακαδημαϊκό / βιομηχανικό) επίπεδο, θα πρέπει με συντονισμένη προσπάθεια (από Τμήμα Περιβάλλοντος και ΤΗΕ) να αξιοποιηθούν πλήρως και σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέργειες που προκύπτουν από τις διάφορες εθνικές στρατηγικές και υποχρεώσεις που θα αναπτυχθούν.

Γ. Αστυνομία (Πυροσβεστική)


i. Υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και Υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Η Αστυνομία έχει υπό την επίβλεψη της το Παράκτιο Σύστημα Ραδιεπισήμανσης, το οποίο ουσιαστικά συνίσταται από μια συστοιχία επίγειων ραντάρ. Σκοπός του συστήματος είναι η διαχείριση της θαλάσσιας κίνησης, ιδιαίτερα εκεί που αφορά την επιτήρηση των παράκτιων συνόρων της Κύπρου. Αποστολή του συστήματος είναι ο εντοπισμός και η παρακολούθηση ύποπτων σκαφών σε θέματα λαθρομετανάστευσης, παράνομης εμπορίας αγαθών, πειρατείας, συντονισμού σε επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης (υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).

Επίσης, η Αστυνομία έχει εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης οχημάτων και ατόμων στα ελεγχόμενα σημεία μετάβασης από και προς τις κατεχόμενες περιοχές.

ii. Υπηρεσία ασφαλείας

Για θέματα που αφορούν την εξωτερική δράση της Ε.Ε., στον τομέα της ασφάλειας, ασχολείται και το αντίστοιχο γραφείο Frontex της Αστυνομίας.

Δ. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας


i. Υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς

Στις 14 Μαρτίου 2007 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2007/2/EK INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαΐου 2007.

Βασικός στόχος της Οδηγίας INSPIRE είναι να δημιουργήσει μια υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη, με περισσότερα και καλύτερα δεδομένα, για τη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών. Η οδηγία INSPIRE επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική πολιτική, αλλά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και να επεκταθεί µμελλοντικά και σε άλλους τοµείς, όπως της γεωργίας, των µεταφορών και της ενέργειας

Η Εθνική Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών (N.S.D.I.) είναι ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο που περιλαμβάνει γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και άλλα δεδομένα, δικτυακή επικοινωνία μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συμφωνίες συνεργαζόμενων φορέων, μηχανισμούς πρόσβασης και πολιτική διάθεσης.

Με την υλοποίηση της εν λόγω Υποδομής, ο χρήστης θα μπορεί, μέσω ενός κόμβου στο Διαδίκτυο, να αναζητεί εύκολα, από ένα ευρύ φάσμα πηγών, πληροφορίες με γεωαναφορά, με γνωστές προδιαγραφές, γνωστή ακρίβεια και χρονική αναφορά και με σαφείς όρους πρόσβασης και διάθεσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, ενώ τα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και υλοποίηση της.

Ε. Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ωκεανογραφικό Κέντρο)


Το Ωκεανογραφικό Κέντρο ιδρύθηκε το 2005 μετά τη μεταφορά του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ΥΓΦΠΠ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το 2008 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημοποιήθηκε η ενίσχυση του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΩΚ-ΠΚ).

i) Υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Οι δραστηριότητες του Ωκεανογραφικού Κέντρου (ΩΚ-ΠΚ) συμπεριλαμβάνουν τη φυσική, χημική, βιολογική και επιχειρησιακή ωκεανογραφία, την αριθμητική μοντελοποίηση (υδροδυναμική, κατάσταση θαλάσσης, διασπορά ρύπων), τη δορυφορική τηλεπισκόπηση, την τηλεμετρική θαλάσσια παρακολούθηση, τη διαχείριση δεδομένων και εξειδικευμένων βάσεων ωκεανογραφικής και θαλάσσιας πληροφόρησης, κα.

ΣΤ. Τμήμα Πολιτικής Άμυνας


i. Υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η λειτουργία της Δύναμης σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2012. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους αμυνίτες/αμυνίτριες. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως Πλημύρες, πυρκαγιές, σεισμούς καθώς και πολεμικές συρράξεις, το Τμήμα μπορεί να αξιοποιήσει την πιο πάνω υπηρεσία προς όφελος του πολίτη.

Τομείς και Εφαρμογές στην Κύπρο

Στην Κύπρο, στον τομέα των επίγειων παρατηρήσεων, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι οποίες θα επιφέρουν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξοικονομήσεις για το Κράτος με τη χρήση πιο αποτελεσματικών μεθόδων, αύξηση της παραγωγικότητας σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Οι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες παρατήρησης γης του συστήματος Copernicus, παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω:

Γεωργία: Με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και τεχνολογιών επικοινωνίας μπορεί να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για την άρδευση κάθε καλλιέργειας, ανάλογα με το είδος της φυτείας και τις καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να αρδεύεται κάθε καλλιέργεια. Τέτοια προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί και ολοκληρωθεί με επιτυχία, στα πλαίσια συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημίου Frederick, Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών. Άλλη εφαρμογή είναι η παρακολούθηση των καλλιεργειών και ο εντοπισμός ασθενειών στα φυτά από τα προκαταρκτικά στάδια, έτσι ώστε να έχουμε άμεση αντιμετώπιση τους.
Κτηματικά/Κτηματολόγιο: Εφαρμογές περιλαμβάνουν επανεκτιμήσεις ακινήτων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, οπότε οι επιτόπιες επισκέψεις περιορίζονται δραματικά. Η χρήση δορυφορικών δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υποβοηθήσει στην επιλογή πολεοδομικών ζωνών για ανάπτυξη, επιβολή φορολογιών (π.χ. πισίνα, εμβαδόν κατοικίας), τουριστική ανάπτυξη και σχεδιασμό.
Περιβάλλον: Η χρήση των δορυφορικών δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση φαινομένων σκόνης στην ατμόσφαιρα και ποιότητας αέρα, καθώς και της ποιότητας νερού στα φράγματα.
Πολιτική Προστασία/Πολιτική Άμυνα: Επιλογή, καθορισμός και σχεδιασμός διαδρομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πολέμου, σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμυρών). Επίβλεψη καταστροφών και οργάνωση επιχείρησης διασώσεως. Δημιουργία χαρτών περιοχν επικινδυνότητας (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) με το συνδυασμό δορυφορικών δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).
Οικοδομική βιομηχανία: Η χρήση δορυφορικών συστημάτων RADAR επιτρέπει τον υπολογισμό καθιζήσεων σε οικοδομές ως αποτέλεσμα σεισμών, ή λόγω άλλων παραγόντων (είδος εδάφους, κατολισθήσεις κλπ).
Μετεωρολογία: Παρακολούθηση και πρόβλεψη μετεωρολογικών δεδομένων.
Πετρελαιοκηλίδες: Η χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και συστημάτων RADAR είναι αποτελεσματικές μέθοδοι παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων, είτε ως αποτέλεσμα εξόρυξης είτε ως αποτέλεσμα ρήψης από περαστικά πλοία (όπως επίσης και ρήψης άλλων ουσιών στη θάλασσα).
Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Η ανίχνευση και η παρακολούθηση της απώλειας θερμότητας από τα κτίρια σε αστικές περιοχές είναι μια εξαιρετική εφαρμογή της θερμικής τηλεπισκόπησης. Η θερμική απεικόνιση των οικιστικών και εμπορικών περιοχών επιτρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, όπου η θερμότητα διαφεύγει. Άν το ποσό της θερμότητας που διαφεύγει είναι σημαντικό, τότε τα συγκεκριμένα υποστατικά χρειάζονται επισκευή και εκ νέου μόνωση με σκοπό τη μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε σχέση με τους πιο πάνω τομείς, ενδεικτικά, αναφέρονται εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρήση των υπηρεσιών του Copernicus:
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτινων πόρν.
 • Ποιότητα νερού.
 • Γεωργία (αρδευτικές ανάγκες, παρακολούθηση βλάστησης, εντοπισμός ασθενειών, συστήματα ακριβείας στη γεωργία, παρακολούθηση αμπελώνων και μεταβολής του χρώματος των αμπελώνων κατά την ωρίμανση των σταφυλιών ώστε οι οινοπαραγωγοί να μπορούν να αποφασίζουν πότε θα αρχίσουν τη συγκομιδή κ.α).
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση/Επιπτώσεις στη δημοσία υγεία/Ατμοσφαιρική φυσική.
 • Αρχαιολογία και Πολιτιστική Κληρονομία (παρακολούθηση αρχαιολογικών θέσεων, εντοπισμός αρχαιολογικών καταλοίπων, πληροφοριακά συστήματα μνημείων, χαρτογράφηση, δείκτες επικινδυνότητας, γεωφυσικές διασκοπήσεις κ.α).
 • Μετεωρολογία/κλιματολογία/κλιματικές αλλαγές/ερημοποίηση.
 • Μελέτη οικοσυστημάτων.
 • Ναυτιλία (συστήματα πλοήγησης, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός).
 • Παρακολούθηση των ΑΟΖ.
 • Ασφάλεια/άμυνα/χαρτογράφηση περιοχών και απόκρυψη σημαντικών στόχων.
 • Κτηματολόγιο/εκτιμήσεις ακινήτων/πολεοδομία/χρήσεις γης.
 • Διαχείριση δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης/εντοπισμός απωλειών νερού.
 • Υγεία (χωρική ανάλυση παθήσεων, δημόσια υγεία κ.α.).
 • Φυσικές καταστροφές.
 • Δάση (καμένες εκτάσεις, παρακολούθηση κ.α.).
 • Διαβρώσεις ακτογραμμών κ.α.
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές /διαχείριση.
 • Μελέτες επικινδυνότητας.
 • Παρακολούθηση υποδομών /οδοστρωμάτων /κτιρίων κ.α.
 • Απλοποίηση διαδικασιών και λήψη αποφάσεων (διαχείριση έργων κ.α.).
 • Εκπαίδευση (νέες τεχνολογίες στη δημόσια εκπαίδευση).
 • Επίτευξη αειφορίας στις κατασκευές (είναι παράλληλα μια παγκόσμια πρόκληση και μια ευκαιρία για καινοτομία, η οποία μπορεί να συνεισφέρει θετικά τόσο στις κλιματικές αλλαγές όσο και στην πληθυσμιακή ανάπτυξη).
 • Έξυπνες Πόλεις (smart cities )/αειφορικές πόλεις (Eco-cities)/σχεδιασμός πόλεων.
 • Συστήματα μεταφορών.
 • Data Acquisition & 3D Reconstruction (λήψη δεδομένων και τρισδιάστατη αναπαράσταση).
 • Σχεδιασμός πόλεων (technologies for urban planning).

  Χρήσιμες Συνδέσεις: http://www.copernicus.eu/

  Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2018

Back to Top