Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Εμπιστοσύνης (LOTL) είναι ένας δημόσιος κατάλογος με περισσότερους από 200 ενεργούς και παλαιούς Παρόχους Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (TSPs), οι οποίοι είναι ειδικά εγκεκριμένοι για την επίτευξη των υψηλών επιπέδων συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά.

Back to Top