Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕE.

«Ραδιοεξοπλισμος» σημαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού.

Η οδηγία 2014/53/ΕE θέτει τις ρυθμίσεις για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμου, όταν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της και εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ο οποίος περιλαμβάνει τα Κράτη Μέλη καθώς και την Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία. Στην Κύπρο το Νομοθετικό Πλαίσιο που εφαρμόζει την Οδηγία 2014/53/ΕE είναι το Μέρος 4 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νομών του 2002 μέχρι 2017 και οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμος) Κανονισμοί του 2003 μέχρι 2016 όσον αφορά το Άρθρου 3.2 της Οδηγίας για το ραδιοεξοπλισμό.

Οι Ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες αφορούν όλες τις συσκευές είναι οι ακόλουθες:
1. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της οδηγίας 2014/35/ΕΕ, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης·
β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/30/ΕΕ.

2. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε αφενός να χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

3. Ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:
α) ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου φορτιστές·
β) ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό·
γ) ο ραδιοεξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ένωση·
δ) ο ραδιοεξοπλισμός δεν βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του κάνει κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας·
ε) ο ραδιοεξοπλισμός ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή·
στ) ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την προστασία από απάτη·
ζ) ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·
η) ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση του από χρήστες με αναπηρία·
θ) ο ραδιοεξοπλισμός υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.

Κατάλογος εφαρμοστέων Εναρμονισμένων Προτύπων σύμφωνα με την Οδηγία 201454ΕΕ.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1199,65Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Οδηγία 201453ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 586,34Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Οδηγός για την εφαρμογή της Οδηγίας 201453ΕΕ.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 911,79Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top