Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Κ.Δ.Π. 167/2018 - Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές), Κανονισμοί του 2018.

Κ.Δ.Π. 157/2021 - Oι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021.

167_2018-Κανονισμοί_2018.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1003,38Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

157_2021-Κανονισμοί_2021.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 469,15Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top