Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει αρμοδιότητες σε θέματα Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Πολιτικής του Διαστήματος.

Πρόθεση μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεωρούμε ότι η σφαιρική πληροφόρηση του πολίτη και η διαφάνεια αποτελούν βασικούς παράγοντες στην εκπλήρωση της αποστολής μας.

Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι η επαφή του Τμήματος με τον πολίτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Τμήματος, τις νομοθεσίες για τις οποίες ενεργούμε ως Αρμόδια Αρχή, για έντυπα αιτήσεων και ανακοινώσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Η ιστοσελίδα μας συνεχώς ενημερώνεται και αναβαθμίζεται. Πέραν τούτου, ζητούμε την κατανόηση σας για οποιεσδήποτε ελλείψεις ή παραλείψεις. Επίσης, προσβλέπουμε στις δικές σας εισηγήσεις για βελτίωση.


κ. Γιώργος Κωμοδρόμος
Διευθυντής

Back to Top