Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Οι ακόλουθοι περί Ραδιοεπικοινωνιών Κανονισμοί είναι σε ισχύ:

[1] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Βασικός) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π.382/2002)

(1.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π.81/2003)

(1.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.85/2004)

(1.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.462/2004)

(1.4) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π.20/2009)

(1.5) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π.205/2012)

(1.6) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγματευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π.83/2015)

[2] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) (Βασικός) Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π.310/2016)

[3] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Βασικός) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.464/2004)

(3.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π.425/2007)

(3.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.545/2011)

(3.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π.259/2012)

(3.4) Οι περι Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π.157/2018)

(3.5) Οι περι Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π.251/2022)

(3.6) Οι περι Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π.294/2023)


[4] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Βασικός) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.463/2004)

(4.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π.36/2007)

(4.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 (Κ.Δ.Π.325/2008)

(4.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.36/2011)

(4.4) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π.207/2012)

Back to Top