Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Οι ακόλουθοι περί Ραδιοεπικοινωνιών Κανονισμοί είναι σε ισχύ:

[1] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π.382/2002)

(1.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π.81/2003)

(1.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.85/2004)

(1.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.462/2004)

(1.4) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 ( ΚΔΠ 20-2009)

(1.5) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 205/2012, 01.06.2012)

[2] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 310/2016)

[3] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.464/2004)

(3.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 (ΚΔΠ 425/2007, 2.11.2007)

(3.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 545/2011, 30.12.2011)

(3.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 259/2012, 13.07.2012)

(3.4) Οι περι Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 (ΚΔΠ 157 2018 15.6.2018)

[4] Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π.463/2004)

(4.1) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 (ΚΔΠ 36/2007, 19.1.2007)

(4.2) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 (ΚΔΠ 325/2008, 14.8.2008)

(4.3) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 36/2011, 28.01.2011)

(4.4) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 207/2012, 01.06.2012)

Back to Top