Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμό για τη χορήγηση εξουσιοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής «η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών»). Η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών θα χορηγηθεί με διαγωνιστική διαδικασία (πλειστηριασμό).

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα πιο κάτω:

1. Ειδοποίηση ΤΗΕ 1/2022 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών .

2. Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

3. Πακέτο Πλειοδότη (Δημοσίευση 21 Ιανουαρίου 2022).

4. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 πμ στις 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 πμ.

5. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 πμ στις 6 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 πμ.

Ειδοποίηση_ΤΗΕ_1_2022.doc
Πακέτο Πλειοδότη ΕΨΤ_final.doc
Έγγραφα Διαγωνισμού ΕΨΤ_final.docx

Back to Top