Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 7/2022

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2022)

Ακύρωση Διαγωνισμού

Ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση συμμετοχής στον υπό αναφορά διαγωνισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δυνάμει του Κανονισμού 25(7)(α) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισμού.

Back to Top