Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2023

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2022
Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022. Στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι τα τέλη της Κύπρου να ευθυγραμμιστούν με τα αντίστοιχα τέλη Ευρωπαϊκών χωρών. Το όφελος που προκύπτει από την εν λόγω τροποποίηση είναι η παροχή υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές με σκοπό την κοινωνική ευημερία των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Το προσχέδιο του τροποποιημένου Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dec.dmrid.gov.cy και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854, τηλεομοιότυπο:+357-22-321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy, μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2023.

Ενοποιημένοι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί 2004 μεχρι 2022_16062023-with track changes.doc

Back to Top