Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου για Koυπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας


To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου για Κουπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια και τις θέσεις τους. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη των τελικών χρηστών ώστε να συνδεθούν με δίκτυα Gigabit, τα οποία αναπτύσσονται κοντά στα υποστατικά τους, μέσω της μείωσης του κόστους εγκατάστασης και της μηνιαίας συνδρομής για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με τo εν λόγω Σχέδιο, μέχρι τις 12 Απριλίου 2022.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) ή ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: akakkouras@dec.dmrid.gov.cy, nioannou@dec.dmrid.gov.cy).

Voucher Scheme Public Consultation.docx

Back to Top