Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Μετά τα αρχικά προβλήματα υλοποίησης, η ΕΕ ανέλαβε το κόστος υλοποίησης και έγινε ο ιδιόκτητης των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo). Για το λόγο αυτό τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 683/2008, ο οποίος καλύπτει το πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης τους. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη θέσπιση νέου ολοκληρωμένου κανονισμού, ο οποίος να ανταποκρίνεται σε όλες τις νέες εξελίξεις και ιδιαίτερα σε σχέση με τη λειτουργία και εκμετάλλευση τους.
Μετά την πρώτη παρουσίαση σχετικής Πρότασης Κανονισμού “For the implementation and further exploitation of the European GNSS Systems” από την Πολωνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανική Προεδρία συνέχισε την εξέταση της εν λόγω πρότασης και πέτυχε μερική γενική προσέγγιση. Ακολούθως πήρε τη σκυτάλη η Κυπριακή Προεδρία με στόχο την τελική έγκριση αυτής της Πρότασης Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Back to Top