Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 6/2022
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2022
Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών)
Κανονισμών 2004 μέχρι 2018

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2018. Η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην αλλαγή του Συντελεστή Συχνότητας του τύπου υπολογισμού των τελών Λειτουργίας των Επίγειων Δορυφορικών Σταθμών για εκπομπές κάτω των 6.7 GHz, από 3.7 σε 1 και να θέσει μέγιστη τιμή στο τέλος ανανέωσης όλων των εκπομπών επίγειων δορυφορικών σταθμών ίση με τις €6000. Στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι η προσέλκυση νέων χρηστών για εκπομπές από επίγειους δορυφορικούς σταθμούς κυρίως σε συχνότητες κάτω των 6.7 GHz καθότι η χρήση της εν λόγω Ζώνης από Επίγειους Δορυφορικούς Σταθμούς είναι χαμηλή.
Το προσχέδιο του τροποποιημένου Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dec.dmrid.gov.cy) και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854, τηλεομοιότυπο:+357-22-321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy , μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2022.

Ενοποιημένοι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί 2004 μεχρι 2022.doc

Back to Top