Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2022

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1η Τροποποίηση της Έκδοσης Ε3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων Της Κυπριακής Δημοκρατίας


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, ως έχει τροποποιηθεί, και στο πλαίσιο της υιοθέτησης των πιο κάτω Εκτελεστικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

i. Εκτελεστική Απόφαση 2022/172/ΕΕ της Επιτροπής της της 7ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1538 σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας στις ζώνες συχνοτήτων των 874-876 και των 915-921 MHz.

ii. Εκτελεστική Απόφαση 2022/173/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και των 1800MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση και με την κατάργηση της απόφασης 2009/766/ΕΚ.

iii. Εκτελεστική Απόφαση 2022/179/ΕΕ της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και για την κατάργηση της απόφασης 2005/513/ΕΚ.

iv. Εκτελεστική Απόφαση 2022/180/ΕΕ της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ όσον αφορά την επικαιροποίηση των εναρμονισμένων τεχνικών όρων στον τομέα της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας.

ανακοινώνει την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τροποποιητικό Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων τίθεται σε ισχύ από τις 24 Μαρτίου 2022.

Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζονται πιο κάτω:

(α) Στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 880-890 MHz, 890-915 MHz, 925-942 MHz, 942-960 MHz, 1710-1785 MHz και 1805-1880 MHz, στο κείμενο των παρατηρήσεων που αναφέρεται στα Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι Αποφάσεις 2009/766/ΕΚ, 2011/251/ΕΕ και 2018/637/ΕΕ αντικαθίσταται από την Εκτελεστική Απόφαση 2022/173/ΕΕ.

(β) Στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 5150-5250 MHz 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz, 5470-5570 MHz, 5570-5650 MHz και 5650-5725 MHz, στο κείμενο των παρατηρήσεων που αναφέρεται στα Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), οι Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ αντικαθίσταται από την Εκτελεστική Απόφαση 2022/179/ΕΕ.

(γ) Στο Μέρος 1.3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πίνακας με Τίτλο «Εθνική Χρήση στο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 9 kHz μέχρι 1000 GHz από Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs)) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας» τροποποιείται ως εξής:

i. Στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 874-871.4 ΜHz, 917.4-919.4 MHz, 916.1-918.9 MHz, 917.3-918.9 MHz και 917.4-919.4 MHz, στο κείμενο των παρατηρήσεων, προστίθεται η Εκτελεστική Απόφαση 2022/172/ΕΕ.

ii. Σε όλες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο (γ)i πιο πάνω, στο κείμενο των παρατηρήσεων, προστίθεται η Εκτελεστική Απόφαση 2022/180/ΕΕ.

iii. Στον Πίνακα προστίθεται η πιο κάτω νέα ζώνη ραδιοσυχνοτήτων

Ζώνη ΡαδιοσυχνοτήτωνΤύπος Συσκευής Μικρής ΕμβέλειαςΠαρατηρήσεις
9 kHz – 130 MHzΣυσκευές ραδιοπροσδιορισμούΣύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2022/180/ΕΕ

Back to Top