Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) (στ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2022, δημοσιεύονται οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (ΚΔΠ 294/2023).

ΚΔΠ 294.2023 - 6η τροποποίηση Κανονισμών.pdf

Back to Top