Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 7/2021

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2020 και έκδοση μίας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5945-6425 MHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών WAS/RLAN (2021/1067/ΕΕ) γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2020.

Επιπλέον, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει την πιο κάτω νέα Γενική Εξουσιοδότηση:

Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από Ευρυζωνικά Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένων και από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 231/2020).

Τα προσχέδια του Διατάγματος και της Γενικής Εξουσιοδότησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dec.dmrid.gov.cy και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τα πιο πάνω προσχέδια στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021.

General Authorisation Wideband data transmission systems WAS-RLANs 15.11.2021.doc
Order General Authorisation and Registration 2021 Unified.docx

Back to Top